Samarbetspartners

Livsmedelssäkerhetsverket Evira verkar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Evira samarbetar med många inhemska och utländska myndigheter.

Inhemska samarbetspartners

Evira idkar samarbete med följande inhemska organisationer inom livsmedelssäkerhetssektorn.
Evira samarbetar också bland annat med forskningsanstalter och universiten.

Jord- och skogsbruksministeriet  MMM
MAVI = Landsbygdsverket   
LUKE = Naturresursinstitutet
ELY = Närings-, trafik- och miljöcentralen
RFV = Regionförvaltningsverket 
Kommunerna  -  Kontaktuppgifter av hälsoinspektörer i kommunerna

Försvarsministeriet PLM
Försvarsmakten

Social- och hälsovårdsministeriet STM
THL = Institutet för hälsa och välfärd
Fimea = Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Valvira = Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
STUK = Strålsäkerhetscentralen

Arbets- och näringsministeriet TEM
KUV = Konsumentverket 
Tukes = Säkerhets- och kemikalieverket

Finansministeriet  
Tullen 
Tullaboratoriet

Utländska samarbetspartners

Evira idkar samarbete bland annat med utländska systerorganisationer, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA, Europeiska Unionens olika organ och Världsorganisationen för djurhälsa (OIE). Evira idkar också forskningssamarbete med utländska universitet och forskningsanstalter.