Nordiskt samarbete inom livsmedelsbranschen

Finland (Evira), Sverige (Livsmedelsverket), Norge (Mattilsynet), Danmark (Fødevarestyrelsen) och Island (MAST) deltar i det nordiska samarbetet. Också de baltiska länderna är medlemmar i några av arbetsgrupperna.

Varje år ordnas arbetsgrupps- och projektmöten i de olika nordiska länderna. Varje land har i allmänhet två representanter av vilka den ena kan representera till exempel tillsynen och den andra forskningen inom livsmedelsbranschen. 

Det finns inget motsvarande omfattande och välorganiserat samarbete mellan de övriga EU-länderna.

Jord- och skogsbruksministeriet styr Finlands deltagande i det nordiska samarbetet. Samarbetet finansieras av Nordiska ministerrådet.

Samarbete i arbetsgrupper och projekt

Samarbetet omfattar fyra huvudgrupper och under dessa verkar arbetsgrupper och projekt.

  1. Nordiska arbetsgruppen för kosthållning, mat och toxikologi (NKMT).
  2. Nordiska Matförvaltningsgruppen (NMF). Under gruppen verkar bland annat allergenprojektet, juristsamarbetet och den årliga nordiska tillsynskonferensen.
  3. Nordiska arbetsgruppen för mikrobiologi, djurhälsa och djurvälfärd (NMDD).
  4. Nordisk metodikkommitté för livsmedel (NMKL).

De nordiska länderna har kontakter och förhandlingar i anslutning till exempelvis någon internationell livsmedelskris.

Samarbete bedrivs även utan Nordiska ministerrådets finansiering, till exempel i de nordiska och baltiska ländernas gemensamma arbetsgrupp för nätverksbildning inom fröbranschen.

Samarbetet skapar även en grund för EU-arbetet

Det nordiska samarbetet vidgar deltagarnas vyer, ökar informationsbytet, ger utbildning i aktuella ärenden och främjar den gemensamma tolkningen av EU-förordningarna. Samarbetet stöder och kompletterar EU-arbetet. Ställningstaganden som beretts gemensamt av de nordiska länderna får större vikt i EU-organen än de som läggs fram av ett enskilt land.

Det nordiska samarbetet genererar bland annat internationella analysmetoder, och i samarbete har bland annat anvisningar sammanställts för övervakningen av kontaktmaterial för livsmedel.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER