Verksamhetsidé och vision

Evira främjar livsmedelskedjans säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet från naturen till matbordet.

Evira är en del av jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde under statsrådet, fungerar som nationell samordnare och sakkunnig samt är samarbetspartner på området, och är en europeisk och internationell aktör  

med ansvar för

  • prognostisering, förebyggande och hantering av kvalitets- och säkerhetsrisker relaterade till livsmedel och jordbrukets produktionsinsatser, samt
  • främjande av djurens hälsa och välfärd samt växthälsa
 

  och skapar därigenom förutsättningar för att

  • skydda människors och djurs hälsa och miljö,
  • trygga konsumenternas rättigheter och
  • främja en konkurrenskraftig jordbruks- och livsmedelsproduktion.

 

Eviras vision

Människor, djur och växter har god hälsa och mår väl.

Livsmedlens och produktionsinsatsernas säkerhet, kvalitet och spårbarhet, djurens hälsa och välfärd samt växthälsan är på världstoppnivå. Livsmedelskedjan i Finland fungerar på konsumenternas villkor och har internationell konkurrenskraft samt iakttar principerna för en hållbar utveckling.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS