Laboratorietjänster

Eviras laboratorietjänster

Eviras laboratorietjänster (=Eviras laboratorier) utför laboratoriediagnostik av djur- och växtsjukdomar samt laboratorieundersökningar av livsmedel, foder, gödselmedel och växter. Laboratorierna erbjuder även tillhörande experttjänster. 

Laboratorie- och experttjänster erbjuds både myndigheter och privatkunder.

Laboratorierna bedriver dessutom vetenskaplig forskning och deltar i nationellt och internationellt samarbete inom sina områden. 

Eviras laboratorier är nationella referenslaboratorier inom livsmedels- och foderforskning samt inom forskning av djursjukdomar och växter.

Laboratorierna svarar för laboratorieanalyserna i omfattande tillsyns- och uppföljningsprogram som krävs i EU-lagstiftning och den nationella lagstiftningen. Till dessa program hör bl.a. uppföljning av antibiotikaresistens, programmet för övervakning av främmande ämnen, uppföljningsprogram för djursjukdomar, uppföljning av sjukdomar som smittar från djur till människor (zoonoser) samt uppföljningsprogram för växtsjukdomar.

Eviras laboratorietjänster har 260 anställda och laboratorieverksamheten utförs på 6 orter (Helsingfors, Loimaa, Kuopio, Uleåborg, Seinäjoki och Villmanstrand). 

Kontaktpersonerna för Eviras laboratorietjänster är:

avdelningsdirektör Pia Mäkelä, tfn 050 448 1302
djursjukdomsbakteriologi och -patologi: enhetschef Sinikka Pelkonen, tfn  040 028 7061
virologi: enhetschef Tuija Gadd, tfn 050 357 0328
mikrobiologi: enhetschef Anna-Liisa Myllyniemi, tfn 040 028 7398
kemi: enhetschef Janne Nieminen, tfn 050 463 9586
växtanalys: enhetschef Mirja Kartio, tfn 040 534 5510

Laboratorier godkända av Evira

Myndighets- och egenkontrollundersökningar utförs förutom i Eviras laboratorier även i laboratorier som Evira godkänt enligt lagstiftning. Kontaktperson för godkännandet av myndighets- och egenkontrollaboratorier är överinspektör Taija Rissanen, tfn 050 574 6308.

Laboratorieverksamhetens kvalitet

Eviras laboratorier iakttar i sin verksamhet ett kvalitets- och verksamhetssystem i enlighet med standarden ISO/IEC 17025. Laboratorieverksamhetens behörighet och resultatens riktighet har påvisats med en utvärdering enligt internationella kriterier och en ackreditering som beviljats av ackrediteringstjänsten FINAS. FINAS är en oberoende aktör, vars ackrediteringar stämmer överens med EU-förordningar samt europeiska och internationella avtal om erkännandet av ackreditering.

Eviras FINAS-ackrediteringskod är T014. Laboratorierna har över 150 ackrediterade undersökningsmetoder inom växtanalys, mikrobiologi, bakteriologi, virologi och parasitologi vars validitet har konstaterats. Den gällande ackrediteringen och testmetoderna beskrivs i behörighetsområdet på FINAS webbplats https://www.finas.fi/toimijat

När det gäller fröundersökningar har Eviras laboratorier även en ackreditering som beviljats av organisationen ISTA (International Seed Testing Association).

Även laboratorier som utför myndighets- och egenkontrollundersökningar och som godkänts av Evira är i regel utvärderade och ackrediterade av FINAS enligt standarden ISO/IEC 17025.