Kemiska analyser

Innan prover sänds till kemisk undersökning, ska man avtala om detta med kontaktpersonen.

Äkthet och allergener

Evira undersöker äktheten hos mjölk- och köttprodukter och utför djurartsbestämningar och undersökningar av kontaminationer av livsmedel och råvaror till dessa. Tillverkningsfel skapar oavsiktliga livsmedelsförfalskningar och kontaminationer. Ett livsmedelsallergen som av misstag hamnat i en produkt kan ge oväntade reaktioner hos en allergisk person. Hos Evira undersöks livsmedel för allergena proteiner i bl.a. mjölk och ägg.

Kontaktperson: Pertti Koivisto tfn 040 481 1595

Grundämnen

Evira analyserar livsmedel för grundämnen; skadliga tungmetaller (arsenik, kvicksilver, kadmium, krom, bly, nickel, tenn) och närings- och spårämnen (kalcium, koppar, magnesium, mangan, natrium, järn, selen, zink). Analyserna är ägnade att garantera säkerheten hos livsmedel.

Det görs regelbundet bestämningar för tungmetaller i vävnader från såväl nyttodjur som vilt. Undersökningarna för tungmetaller hos vilt ger en bild av situationen i miljön och av eventuella förändringar som har skett i den.

Kontaktpersoner: Eija-Riitta Venäläinen tfn 050 434 8378 , Tarja Kousa tfn 040 824 3086

Skadliga kemikalier

Livsmedel kan innehålla föreningar som är skadliga för människans hälsan. Dessa kan ha hamnat i livsmedel av flera anledningar, ex. till följd av miljökontaminationer av ex. metylkvicksilver i fisk eller genom överföring från livsmedlens förpackningsmaterial, ex. bisfenol-A i konservprodukter. Livsmedel kan också ackumulera skadliga föreningar från tillverkningsprocesser, ex. PAH-föreningar, furan, akrylamid och acetaldehyd. Undersökningar av nya, eventuellt skadliga föreningar utförs typiskt projektbetingat.

Mögeltoxiner

Vissa mögel kan alstra giftiga föreningar, mykotoxiner. Exempelvis möglet Fusarium -mögel producerar bl.a. trichotecener och zearalenon, och möglen Penicillium och Aspergillus ochratoxin A.

Mykotoxiner undersöks i regel på brödsäd och sädbaserade livsmedel. Dessutom undersöks njurar från svin för ochratoxin A och mjölk för aflatoxin M1. Evira står tillsammans med tullaboratoriet som nationellt referenslaboratorium för mykotoxiner. Evira deltar även i flera nationella och internationella projekt för undersökning av mykotoxiner. 

Hormoner och övriga förbjudna ämnen

Evira undersöker för läkemedelsrester animaliska livsmedel inom det årligen verkställda nationella programmet för kontroll av främmande ämnen, och livsmedel som importeras från tredje länder. Vissa hormoner kan under veterinärkontroll användas för behandling av enskilda produktionsdjur, men användningen av hormoner för att främja djurens tillväxt är förbjuden i Finland och de övriga EU-länderna. Hos Evira analyseras kemiskt för:

 • stilben och dess derivat
 • tyreostatiska substanser
 • naturliga och syntetiska steroidhormoner (bl.a. estradiol, testosteron, nandrolon)
 • betaagonister (bl.a. klenbuterol, salbutamol)
 • kloramfenikol, nitrofuraner, nitroimidazoler

 

Totalt undersöks ca 40 olika förbjudna ämnen.

Rester av växtskyddsmedel samt PCB

Evira för regelbunden, planenlig kontroll av miljögifter som ackumulerats i såväl livsmedel som vävnader från produktionsdjur och vilt. Kontrollen förhindrar att kontaminerade livsmedel når konsumenterna och ger information om miljöns tillstånd och de förändringar beträffande miljögifter som eventuellt har inträffat i den.

Kontaktpersoner: Kati Hakala tfn 040 489 3404

Rester av läkemedel

Evira undersöker animaliska livsmedel inom det årligen verkställda nationella programmet för kontroll av främmande ämnen, livsmedel som importerats från tredje länder samt egenkontrollprover från anläggningar för rester av läkemedel. Undersökningarna är ägnade att säkerställa livsmedel inte innehåller halter av läkemedelsrester som överskrider den maximalt tillåtna mängden. Undersökningarna görs för ca 70 olika föreningar. Sådana är bl.a.

 • antibiotika
 • parasitläkemedel
 • koccidiostatika
 • karbamater och pyretroider
 • lugnande läkemedel
 • icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel
 • kortikosteroider

 

 Evira undersöker kemiskt bl.a. följande antibiotika som används vid medicinering av djur: aminoglykosider, betalaktamer, kinoloner, linkosamider, sulfonamider, tetracykliner

Kontaktpersoner: Anneli Niemi tfn 040 489 3413, Leena Saari tfn 040 489 3416

Grundsammansättning

Evira utför undersökningar för livsmedels näringsmässiga sammansättning och kvalitet. Livsmedelsprover undersöks för grundsammansättning (vatten, torrsubstans, protein, fett, aska). Därtill undersöks livsmedelsprover för bl.a. halter av salt, laktos, laktat, nitrit och spårämnen, fettsyresammansättning, fettegenskaper, kolesterolhalt samt biogena aminer. Undersökningarna av sammansättningar ingår i bl.a. Eviras verksamhet som nationellt referenslaboratorium.

Kontaktperson: Tiina Ritvanen tfn 040 489 3415

Undersökningar för registrering av bekämpningsmedel

För registreringen av bekämpningsmedel och behoven hos marknadskontrollen analyseras ämnens halter av verksamma substanser och utförs vissa fysikaliska tester. Prover från fälttester av bekämpningsmedel analyseras för innehåll av rester. Verksamheten har GLP godkännande.      

Kontaktperson: Kati Hakala tfn 040 489 3404

Vitaminer

Evira undersöker livsmedelsprov för fettlösliga vitaminer (A, E, D, K) samt tiaminer. Undersökningarna av vitaminer utförs i regel inom ramen för forskningsprojekt, som utreder de fysiologiska och patologiska effekterna av vitaminer och bristen av dem på djur.

Kontaktperson: Mervi Rokka tfn 0400 622 371                     

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS