Enterotoxinundersökningar

Bakterierna som orsakar matförgiftningar kan då de växer till sig producera giftiga ämnen eller toxiner antingen i livsmedlet eller också i människans tarmkanal. Forskningsenheten för livsmedels- och fodermikrobiologi i Evirautför enterotoxinundersökningar av bakterieodlingar och livsmedelsprover som laboratorierna sänt in

Bacillus cereus

  • påvisande av produktion av diarréframkallande enterotoxin i bakterieodlingar med hjälp av reverserad passiv latexagglutination
  • påvisande av emetiskt toxin eller cereulid i bakterieodlingar med hjälp av ett spermieprov och bestämning i livsmedelsprover med hjälp av en kemisk metod i samarbete med forskningsenheten för kemi och toxikologi


Clostridium perfringens

  • Påvisande av toxingenen (cpe) i bakterieodlingar med hjälp av PCR-metoden

Koagulaspositiva stafylokocker

  • påvisande av stafylokockenterotoxiner (A, B, C, D och E) i bakterieodlingar och livsmedelsprover med hjälp av VIDAS-metoden