Identifieringar och typningar

I forskningsenheten för livsmedels- och fodermikrobiologi identifieras och typas bakteriestammar som laboratorierna sänt in

Biokemiska identifieringar
Bakteriestammar som livsmedelslaboratorierna och industrin sänt in och som misstänks vara patogena

Serotypningar
Bakterierna Listeria monocytogenes, Escherichia coli (EHEC/VTEC/STEC) O157, O145, O111, O103, O26 och O104 jämte Yersinia enterocolitica

PFGE (pulsfältgelelektrofores) typningar
L. monocytogenes, E. coli O157, Y. enterocolitica, Y. pseudotuberculosis, Streptococcus equi ssp. zooepidemicus och termofila campylobacter -spårning av källorna till matförgiftningsepidemier
L. monocytogenes -tredning av processkontaminationer på livsmedelsproduktionslinjer

Övriga undersökningar
EHEC/VTEC/STEC: påvisande av virulensgener (stx1, stx2, eae och hlyA) med hjälp av PCR-metoden
Y. enterocolitica och Y. pseutotuberculosis: biotypning och påvisande av virulensgener (ail, virF och inv) med hjälp av PCR-metoden
Vibrio parahaemolyticus: påvisande av virulensgener (tdh och trh) med hjälp av PCR-metoden