Matförgiftningsepidemier

Forskningsenheten för livsmedels- och fodermikrobiologi i Evira bistår livsmedelslaboratorierna med råd och tjänar som ett stöd- och referenslaboratorium för dem i undersökningar som hänför sig till matförgiftningsepidemier. Vanliga matförgiftningsanalyser utförs i godkända livsmedelslaboratorier och endast i särskilda fall i Forskningsenheten för livsmedels- och fodermikrobiologi.

Evira svarar för närmare undersökning, typbestämning och uppföljning av sådana alstrare av epidemier som isolerats från livsmedel, från produktionsmiljön i livsmedelslokaler och från primärproduktionsställen (SHM:s förordning 1365/2011). Forskningsenheten för livsmedels- och fodermikrobiologi upprätthåller och utvecklar metoder för fortsatta undersökningar av de mest centrala matförgiftningsbakterierna. I de fortsatta undersökningarna ingår biokemiska identifieringar, toxinundersökningar och sero- och genotypningar.

Fortsatta undersökningar av matförgiftningsepidemier

Livsmedelslaboratorierna sänder de patogena stammarna man isolerat i samband med matförgiftningsundersökningar in till forskningsenheten för livsmedels- och fodermikrobiologi för fortsatta undersökningar. I de fortsatta undersökningarna ingår identifieringar, serotypningar, toxinundersökningar och molekylbiologiska undersökningar. I forskningsenheten för livsmedels- och fodermikrobiologi undersöks också sällsynta matförgiftningsbakterier som de lokala laboratorierna inte har beredskap på. Forskningsenheten för livsmedels- och fodermikrobiologi utför också kvantitativa undersökningar av bakterier som i det lokala laboratoriet undersöks med hjälp av anrikningsmetoden och som orsakat en matförgiftningsepidemi eller misstänks ha orsakat en sådan i avsikt att utvärdera dosen som orsakar sjukdom. Undersökningar som hänför sig till matförgiftningsepidemier är avgiftsfria.

I utredningen av matförgiftningsepidemier samarbetar de lokala myndigheterna med Evira och Institutet för hälsa och välfärd THL. Evira och THL har harmoniserat sina PFGE-typningsmetoder för bakterierna Escherichia coli O157 och Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica, Y. pseudotuberculosis och Streptococcus equi ssp. zooepidemicus och termofila campylobacter och kan således jämföra stammar som isolerats från en misstänkt förmedlare eller insjuknade i avsikt att utreda källorna.