Utsädeskvalitet

Eviras utsädeslaboratorium har i uppgift att genom laboratorieundersökningar säkerställa en hög kvalitet och växthälsa hos utsäden av jordbruks- och trädgårdsväxter och utsädespotatis som finns på marknaden. Laboratoriet finns i Loimaa.

Laboratoriet undersöker de i lagen om handel med utsäde fastställda egenskaperna hos officiella prov på utsädet av jordbruks- och trädgårdsväxter som ett led i certifieringsprocessen. För kontrollen uppbärs en avgift av kunderna.

Som avgiftsfritt myndighetsarbete undersöks prover inom marknadstillsynen och identifieras flyghavreväxter.

Odlare kan låta undersöka utsädesprover som är avsedda för deras eget bruk som avgiftsbelagd serviceverksamhet. Vi undersöker även utsädespackeriernas prover av råpartier och fröprover av skogsträd.

Utsädessektionen sköter vidare de nationella och internationella expertuppgifterna inom verksamhetsområdet. Laboratoriet har internationell ISTA-ackreditering.

De vanligaste analyserna av utsädesprover är renheten, antalet utsäden av andra växtarter, vikten, fuktigheten och grobarheten hos 1000 utsäden samt utsädesburna växtsjukdomar som till exempel sotsjukdomar och strimsjuka hos korn.

Av prover på knölar från potatisodlingar undersöks virus och ringröta i potatis som hör till de farliga växtförstörarna. Av jordproverna från utsädespotatisodlingar görs analyser av potatiscystnematod som också hör till de farliga växtförstörarna.

Tilläggsinformation: 
Hanna Ranta, forskare; potatisanalyser och utsädesburna växtsjukdomar
hanna.ranta(at)evira.fi