Växtsjukdomar och skadedjur

Laboratoriet för växtskadegörare

Huvudsakliga uppgiften för laboratoriet för växtskadegörare i Helsingfors är att analysera de växtsjukdomar och skadedjur som i lagstiftningen har definierats som farliga från prover från jordbruks- och trädgårdsväxter. Proven är huvudsakligen tagna av skolade växtinspektörer. Som myndighetsprover undersöks även skadliga växtskadegörare i den inhemska plantproduktionen, dvs. på plantor avsedda för försäljning. De analyser som utförs för odlare och yrkesutövare är avgiftsfria med undantag för vissa import- eller exportprover. Efter överenskommelse är det möjligt att som avgiftsbelagda prestationer analysera även olika växtsjukdomar och insekter som inte förekommer i lagstiftningen i sådana fall att dessa vållat avsevärd skada hos privata personer eller yrkesutövare.

Tjänsten för identifiering av växtskadegörare

Laboratoriets verksamhet ingår också en avgiftbelagd tjänst för producenter, importörer och aktörer i branschen för identifiering av växtskadegörare. Syftet med tjänsten är att hjälpa företagarna med kontrollen av växtskadegörare och växthälsan.  Se broschyren TJÄNSTEN FÖR IDENTIFIERING AV VÄXTSKADEGÖRARE

Bilagorna till tjänsten:

Tilläggsuppgifter:
Jukka Tegel, sektionschef, laboratorietjänster,  jukka.tegel@evira.fi / 040 575 9174 
Mirkka Soukainen, växtsjukdomar, mirkka.soukainen@evira.fi / 040 583 4943 
Johanna Santala, växtsjukdomar, johanna.santala@evira.fi / 050 410 0235 
Mikko Lehtonen, växtsjukdomar, mikko.lehtonen@evira.fi / 050 301 3672
Ville Welling, insekter, kvalster, nematoder, ville.welling@evira.fi/ 040 776 4502 

 

Laboratoriet i Villmanstrand

Laboratoriet i Villmanstrand analyserar prover som tagits i skog och från virke för forstliga skadegörare och skadegörare av trävaror. Tallvedsnematod analyseras både från barrträvirke som importeras från Ryssland och prover från inhemskt barrträ.

Tallvedsnematod analyseras även från förpackningsmaterial i trä (lastpallar, ramverk, lådor etc.) som anländer från länder utanför EU. Dessutom analyseras skadeinsekter från prover från importvirke som mestadels kommer från Ryssland.

Detta laboratorium är det enda i vårt land som utreder förekomsten av de karantänskadegörare för trävaror och skogsträd som underordnas växtinspektionen på importerat trä och i de inhemska barrskogarna.


Jyrki Tomminen, specialforskare; trävaru- och skogsskadegörare, jyrki.tomminen@evira.fi

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

 

tjänsten för identifiering av växtskadegörare

Misstänker du någon växtskadegörare i din odling? Vill du försäkra dig om att växtpartiet du har importerat är rent? Sänd ett prov av växterna som har symtom till Eviras växtskadegörarlaboratorium. Servicen är avgiftsbelagd. Se brochyren