ANALYSER FÖR FASTSTÄLLANDE AV ANMÄLNINGSPLIKTIGA DJURSJUKDOMAR

Anmälningspliktiga djursjukdomar är de som uppräknas i jord- och skogsbruksministeriets förordning om anmälan om djursjukdomar och sändande av mikrobstammar (1010/2013). Prover till analys för anmälningspliktiga djursjukdomar kan analyseras förutom vid Evira även vid de laboratorier som på förhand har lämnat in en anmälan om sin forskningsverksamhet till Evira (lag om djursjukdomar 81 §). Anmälan kan lämnas in med Eviras följande blankett: 

Djurkliniker där man gör bakterieodlingar och resistenstester på dem samt säkerställer arten av bakterier och deras produktion av enzymer (bl.a. ESBL/AmpC), ska lämna in en anmälan till Evira. Även de laboratorier som låter utföra analyser för anmälningspliktiga djursjukdomar hos underleverantörer ska lämna in en anmälan till Evira. Evira registrerar laboratorierna som har lämnat in en anmälan, med undantag för de laboratorier som är underleverantörer eller enbart låter utföra analyser hos underleverantörer. Evira övervakar de registrerade laboratorierna.

En registreringsanmälan krävs inte av djurkliniker, som

  • utför till exempel screeningundersökningar av urin (odling och skickande av växande prover till analys)
  • gör bakterieodlingar (till exempel urinprov) och resistenstester på dem, men själva inte identifierar och säkerställer resistenta stammar.

Kraven på och skyldigheterna för laboratorierna

Ett laboratorium som analyserar för anmälningspliktiga djursjukdomar ska använda vetenskapligt vedertagna analysmetoder, ha teknisk kompetens och ta fram tillförlitliga resultat. Laboratoriepersonalen ska ha den utbildning och kompetens som uppgiften förutsätter. Av ett laboratorium som analyserar för anmälningspliktiga djursjukdomar krävs inte en utvärdering av dess kompetens, till exempel en ackreditering, som har genomförts av utomstående. Laboratoriet ska följa de bestämmelser som föreskrivs i lagen om djursjukdomar och med stöd av denna meddelade författningar samt de anvisningar som Evira har fastställt.

Oavsett för vad slags analys ett prov insänts ska laboratoriet utan dröjsmål till kommunalveterinären eller regionförvaltningsverket för djurhållningsplatsen anmäla om en djursjukdom som ska bekämpas, en anmälningspliktig djursjukdom eller en misstanke om en ny, allvarlig djursjukdom.

För de i 16 § i förordning 1010/2013 (ändring 605/2016) uppräknade mikrober som orsakar djursjukdomar ska av laboratoriet isolerade stammar eller ett prov där mikroben i fråga har påvisats skickas till Evira. Kravet att sända in stammar gäller inte för de analyser som man har låtit utföra hos underleverantörer.

Anmälningsplikt för registrerade laboratorier

Ett av Evira registrerat laboratorium som analyserar för anmälningspliktiga djursjukdomar ska före slutet av februari till Evira lämna uppgifter om antalet prover som analyserats med avseende på anmälningspliktiga djursjukdomar samt om antalet (positiva) resultat av analyserna enligt djurgrupp. Anmälningsskyldigheten gäller också för de analyser som man har låtit utföra hos underleverantörer. Anmälan görs tills vidare i valfri form av laboratoriet.

De djurkliniker som enbart gör bakterieodling och resistenstester men själva inte säkerställer arter och enzymproduktion behöver inte lämna en anmälan till Evira om analysmängderna.

Registrerade laboratorier som undersöker anmälningspliktiga djursjukdomar

Laboratorium  Ort
A-Liha Jyväskylä Oy Jyväskylä
Eurofins Ahma Oy Rovaniemi
Atria Suomi Oy Nurmo, Kauhajoki 
Fin FurLab Oy Vaasa 
Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tdk, elintarvikehygienian ja ympäristöterveyden osasto Helsinki
Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen  tdk, kliinisen mikrobiologian laboratorio Helsinki
Helsingin yliopisto, zoonoosiviruslaboratorio Helsinki
HKScan Finland Oy Vantaa, Mellilä
Itä-Suomen yliopisto, ympäristö ja biotieteiden laitos Kuopio
KVVY, Porilab Pori
KVVY, Raumalab Rauma
KVVY, Tampere Tampere
Kymen Ympäristölaboratorio Oy Kuusankoski
Lepikon teurastamo Kankaanpää
Metropolilab Oy Helsinki
Movet Oy Kuopio
Nab Labs Oy, elintarvike- ja ympäristölaboratorio Jyväskylä
PRIK-palvelut Oulu
Remeskylän Kotiliha Kiuruvesi
Saimaan vesi- ja ympäristötutkimus Oy Lappeenranta
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Joensuu
Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Kuopio
ScanLab Oy Oulu
SeiLab Oy, Haapaveden toimipiste Haapavesi
SeiLab Oy, Seinäjoen elintarvike- ja ympäristölaboratorio Seinäjoki
Snellmans Köttförädling Oy Ab Pietarsaari
SYNLAB Analytics & Services Finland Oy Karkkila
Väisäsen Kotiliha Iisalmi