Laboratorier godkända av Evira

Evira godkänner laboratorier, som utför proven som myndigheter har uppsamlats till exempel från hushålls- och simvatten, livsmedel, på livsmedelslokaler och -anläggninar, och från primärproduktion. Också till exempel mögelprov som har tagits när hälsorisk bedömas i en byggnad ska undersökas i ett godkänt laboratorium. Evira registrerar godkända laboratorier. Dom hittas på vänstra sidan under rubriken "Godkända laboratorier".

Förfarandet om godkänning grundar sig på flera nationella eller EU-författningar. Nedanför finns en lista av prov, som måste alltid undersökas i ett laboratorium godkänt av Evira eller i ett nationellt referenslaboratorium (Evira, Tullaboratorium, Institutet för hälsa och välfärd THL).

  • De prover av livsmedel, vatten, foder, gödselfabrikat och växter samt prover beträffande boendehälsa som har uppsamlats av myndigheterna
  • Prover som ingår i köttbesiktning (trikin, mikrobläkemedel, bakteriologisk undersökning)
  • Prover som analyseras med avseende på djursjukdomar som ska bekämpas
  • Livsmedelsföretagares lagstagade prover för egenkontrollen
  • Lagstagade egenkontrollprover av biogas- och komposteringsanläggningar och anläggningar som hanterar animaliska biprodukter
  • Foderföretagares lagstagade salmonellaprover
  • Prover som ingår i nationella kontollprogram (till exempel främmande ämnen, salmonella, EHEC, kampylobakter)

Mikrober och parasiter som orsakar djursjukdomar som lätt sprider sig eller farliga djursjukdomar får i samband med vetenskaplig forskning hanteras enbart vid ett laboratorium som Evira har godkänt för den aktuella forskningen. Laboratorier som analyserar prover med avseende på anmälningspliktiga djursjukdomar ska göra en anmälan om verksamheten till Evira (se laboratorier för anmälningspliktiga djursjukdomar).

Mest av de godkända laboratorierna är ackrediterade eller utvärderade på grund av internationella kriterier. Det menas med ackreditering eller utvärdering fastställandet av laboratoriets kompetens, som grundar sig på internationella standarden SFS-EN ISO/IEC 17025. Genom ackreditering eller utvärdering de godkända laboratorier har bevisat sin kompetens och pålitlighet av sina resultat. FINAS-ackrediteringstjänst utför ackrediteringar och utvärderingar i Finland.

Referenslaboratorier är nationella expertlaboratorier, som verkar på särskilda analytikområden. Referenslaboratorier deltar i branschens inhemska och internationella verksamhet för forskning och utveckling samt i annat samarbete och vägleder godkända laboratorier.

Ett laboratorium behöver inte Eviras godkännande, om det till exempel utför analyser av andra än lagstadgade egenkontrollprover av livsmedel, foder eller gödselfabrikat. Laboratorier för klinisk mikrobiologi, som utför undersökningar av smittsamma sjukdomar för sjukvård, ansöker om tillstånd från regionförvaltningsverket i sitt område (se link nedan "Tillstånd för undersökning av smittsamma sjukdomar).

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER