Nordiskt samarbete

Nordisk Metodkommitté för Livsmedel (NMKL) grundades 1947 som ett livsmedelsanalytiskt samarbetsforum i Norden för att främja analytikernas möjligheter till nätverksbildning och samarbete. I NMKL har de begränsade nordiska resurserna sammanslagits för att man så skall kunna producera sådana viktiga analysmetoder och kvalitetssäkringsinstruktioner till laboratorierna, som ett enskilt land inte ensamt kan producera.

NMKL utgör en del av det officiella nordiska samarbetet och får sin finansiering från Nordiska Ministerrådet. Kommittén har som huvudsaklig uppgift att utarbeta lämpliga, väldokumenterade kemiska, mikrobiologiska och sensoriska bestämningsmetoder och metodernas tillförlitlighet har i regel testats i provningar laboratorierna emellan. En annan viktig uppgift är att utarbeta instruktioner till laboratorierna och dem som använder analysresultaten. De är till sin natur typiskt kvalitetssäkringshandlingar. Utöver det arrangerar NMKL också skolning, arbetsmöten och seminarier.

NMKL arbetar på det nordiska planet, men resultaten av verksamheten förs ut till olika internationella fora, såsom International Organization for Standardization (ISO), Comité Européen de Standardization (CEN), Codex Alimentarius – International Food Standards och AOAC International. Inom ramen för NMKL verkar NordVal International, som har som uppgift att certifiera test kits i enlighet med internationellt godkända principer. Så länge har man certifierat 30 mikrobiologiska snabbmetoder. 

NMKL:s arbete har organiserats så, att varje nordiskt land har en nationalkommitté som ser till sitt eget lands intressen. I Finland fungerar den av Evira tillsatta Livsmedelslaboratoriekommittén som Finlands nationala kommitté. I den ingår representanter för tillsynsmyndigheterna, de nationella referenslaboratorierna, centrallaboratorierna, lokala laboratorier, Finlands standardiseringsförbund SFS rf och livsmedelsindustrin. Åren 2009-2015 har Sverige som ordförandeskapet för NMKL. Ordförandelandet leder NMKL:s arbetsutskott som består av ordförandena för  nationala kommittéerna och NMKL:s generalsekreterare. Generalsekreteraren har som uppgift att koordinera hela verksamheten. NMKL:s rätt omfattande metodsamling finns att få via NMKL:s generalsekretariat.

På NMKL:s webbplats finns mer detaljerad information om till exempel metoder, instruktioner, NordVal International certifieringar, skolning, tillgängliga kompetenstestningar och de nordiska nationella referenslaboratorierna.
På webbplatsen kan man också läsa NMKL:s nyhetsbrev (NMKL Newsletter).

Årsmötena hålls turvis i de olika nordiska länderna.

  

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER