Referenslaboratorieverksamhet

Med verksamheten säkerställs att undersökningsresultaten från olika laboratorier är pålitliga och nationellt och internationellt jämförbara. Referenslaboratoriets verksamhet är en central del av den totala laboratorieverksamheten hos Evira. 


Referenslaboratoriet frambringar information om bl.a. förekomster av infektioner, sjukdomar och rester. Utöver detta deltar laboratoriet i branschens inhemska och internationella verksamhet för forskning och utveckling samt i annat samarbete.

Bred nationell och internationell kundkrets

Klienterna hos referenslaboratoriet avspeglar verksamhetens mångsidighet.

Bland inhemska klienter består huvudmålgruppen av nationella laboratorier vars verksamhet kontrolleras av referenslaboratoriet och som verkar närmast inom analytikområdet för livsmedelssäkerhet.

Övriga viktiga nationella klienter är de tjänstemän i det egna förvaltningsområdet som förbereder beslut, Landsbygdsverket samt Eviras interna verksamhetskomplex och verkets kontrollavdelning.

Huvudgrupper av internationella klienter:

  • EU-kommissionen
  • Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA)
  • Internationella organisationer, ex. Världsorganisationen för djurhälsa (OIE), Europeiska växtskyddsorganisationen (EPPO), Internationella frökontrollorganisationen (ISTA)
  • Inom diagnostiken av kräftpest, laboratorier i olika länder

Regelverk och internationella konventioner

Referenslaboratorieverksamheten bygger på regelverk och internationella överenskommelser. Enligt EU:s kontrollförordning (882/2004) bör verksamheten hos referenslaboratorier omfatta alla delområden av lagstiftningen om foder och livsmedel samt djurs hälsa, och särskilt de där man behöver exakta analytiska och diagnostiska resultat.