Inrapportering av resultaten av livsmedelsanalyserna till Evira

5.3.2018

Enligt 40 § livsmedelslagen (23/2006) och 13 § laboratorieförordningen (SRf 152/2015) ska ett godkänt laboratorium på Eviras begäran leverera ett sammandrag till verket av undersökningarna man utfört och resultaten av dessa. Rapporteringsskyldigheten gäller myndighetsprover och prover inom ramen för egenkontrollen som enligt livsmedelsbestämmelserna förutsätts bli undersökta. Lämnandet av uppgifterna är lagstadgat, Evira kan ge laboratorierna ett föreläggande eller slutligen rentav återkalla godkännandet av laboratoriet, om uppgifterna inte levereras.

Evira ber de godkända laboratorierna årligen för enskilda livsmedelskategoriers del inrapportera antalet analyser med avseende på salmonella, EHEC -bakterier, campylobakter, listeria och patogen yersinia och resultaten av dessa analyser. (Undersökningarna som ingår i salmonellakontrollprogrammet hör ändå inte hit). Resultaten har utnyttjats bl.a. för allmän uppföljning av förekomsten av patogener, för utredning av epidemier, för identifiering av eventuella latenta risker och för riskvärderingar. Det värdefulla arbetet ni gör utnyttjas således också på bredare front på riksnivå.

Resultat från året 2017 och föregående år rapporteras med Patogenix-programmet, i vilket varje enskilt laboratorium kan mata in de ombedda uppgifterna i önskad tidtabell, ändå minst en gång om året före utgången av februari. Adressen till Patogenix är: https://palvelut2.evira.fi/patogenix. Om nya användaridentifikationer eller identifikationer som ersätter eventuella bortkomna identifikationer kan man be från Evira, HYGInyhteinen(at)evira.fi.

Resultat av egenkontrollprov från året 2018 rapporteras genom Patogenix-programmet på samma sätt som föregående år. Resultat av myndighetsprov från året 2018 rapporteras till Evira med Patogenix endast om laboratoriet (eller den kommunala myndigheten) har inte elektronisk dataöverföring av analysresultat i bruk (KUTI-YHTI).

Laboratorierna kan om de så vill sända resultaten till Evira även i tabellformat (.csv-dokument). Mer information om detta mikko.tuominen(at)evira.fi eller annika.pihlajasaari(at)evira.fi.

Tack till alla laboratorier som redan inrapporterat uppgifterna! Resultat från året 2017 kan inrapporteras ännu fram till 28.2.2018.

Du vill väl hjälpa oss att utnyttja dina analysresultat vid styrning och planering av tillsynen!

Mer information:
Överinspektör Annika Pihlajasaari, tfn 029 530 4271 annika.pihlajasaari(at)evira.fi

Teman: