Växter

Växtanalytikenhetens laboratorier finns på tre orter: Helsingfors, Loimaa och Villmanstrand. Undersökningsobjekten och orterna där analyserna utförs är:

  • Utsäde och utsädespotatis: Loimaa (utsädeslaboratoriet)
  • Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsväxter: Helsingfors (laboratoriet för växtskadegörare)
  • Förpackningsmaterial av trä: Villmanstrand (trälaboratoriet)
  • Spannmål: Helsingfors (spannmålslaboratoriet)
  • Kompost- och mullprodukter: Helsingfors

Utsäde och utsädespotatis

För utsäde som ska marknadsföras görs de undersökningar som lagen förutsätter gällande utsädets kvalitet, som grobarhet, renhet, förekomst av främmande växtslag i utsädespartierna samt fukthalt. Dessutom analyseras växtsjukdomar som sprids med utsädet eller utsädespotatisen.

Jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsväxter

Inom jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsproduktion undersöks i dem befintliga farliga växtskadegörare som enligt lagen ska bekämpas eller utrotas. Dessa kan utgöras av bl.a. svampar, bakterier, virus, insekter eller nematoder.

Förpackningsmaterial av trä

I virke och träförpackningsmaterial undersöker man förekomsten av tallvedsnematod, en farlig växtskadegörare som dödar barrträd. Förekomsten av tallvedsnematod kartläggs också i skogarna.

Spannmål

I spannmål undersöker man dess brukskvalitet och säkerhet samt vetesorternas bakningskvalitet, som hektolitervikt, avfallshalt, kornstorlek, stärkelse, protein och våtgluten. Fastställandet av grobarhetsprocenten för spannmål görs i frölaboratoriet i Loimaa med undantag av grobarhet i väteperoxid för maltkorn, vilket analyseras i spannmålslaboratoriet.

Växtunderlag och jordförbättringsmedel (kompost och mylla)

På växtunderlag och jordförbättringsmedel utförs fyto- och ekotoxiska tester som beskriver kvalitet och miljöpåverkan, bl.a. grobarhets- och uppdrivningstester för växterna
samt en bedömning av kompostens mognadsgrad och stabilitet.