Växtsjukdomar och skadedjur

Huvudsakliga uppgiften för laboratoriet för växtskadegörare i Helsingfors är att analysera de växtsjukdomar och skadedjur som i lagstiftningen har definierats som farliga från prover från jordbruks- och trädgårdsväxter. Proven är huvudsakligen tagna av skolade växtinspektörer. Som myndighetsprover undersöks även skadliga växtskadegörare i den inhemska plantproduktionen, dvs. på plantor avsedda för försäljning. De analyser som utförs för odlare och yrkesutövare är avgiftsfria med undantag för vissa import- eller exportprover. Efter överenskommelse är det möjligt att som avgiftsbelagda prestationer analysera även olika växtsjukdomar och insekter som inte förekommer i lagstiftningen i sådana fall att dessa vållat avsevärd skada hos privata personer eller yrkesutövare.

I lagstiftningen nämns över 200 växtskadegörare som fastställts som farliga och utav dessa är ca 50 för tillfället sådana att de bör iakttas i Finland i laboratoriets beredskapsnivå. Mest analyser i laboratoriet görs på prover på ringröta på potatis och virussjukdoms- och bomullsmjöllusprover från växthusproduktionen.

Laboratoriet i Villmanstrand analyserar prover som tagits i skog och från virke för forstliga skadegörare och skadegörare av trävaror. Tallvedsnematod analyseras både från barrträvirke som importeras från Ryssland och prover från inhemskt barrträ.

Tallvedsnematod analyseras även från förpackningsmaterial i trä (lastpallar, ramverk, lådor etc.) som anländer från länder utanför EU. Dessutom analyseras skadeinsekter från prover från importvirke som mestadels kommer från Ryssland.

Detta laboratorium är det enda i vårt land som utreder förekomsten av de karantänskadegörare för trävaror och skogsträd som underordnas växtinspektionen på importerat trä och i de inhemska barrskogarna.

Tilläggsuppgifter:
Jukka Tegel, sektionschef, specialforskare; växtsjukdomar
jukka.tegel@evira.fi

Mirkka Soukainen, forskare; växtsjukdomar
mirkka.soukainen@evira.fi

Ville Welling, forskare; insekter, kvalster, nematoder
ville.welling@evira.fi

Jyrki Tomminen, specialforskare; trävaru- och skogsskadegörare
jyrki.tomminen@evira.fi

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS