Ansökan om godkännande

Laboratorier som ansöker godkännande från Evira ska vara ackrediterade eller utvärderade enligt standarden ISO/IEC 17025.Laboratoriet ansöker själv om ackreditering eller utvärdering av utvärderingsorgan, FINAS-ackrediteringstjänst. Utvärdering eller ackreditering krävs dock inte för de laboratorier i samband med slakterier som analyserar för trikiner, eller för laboratorier som analyserar prover för djursjukdomar som ska bekämpas när proverna ifråga inte underordnas den obligatoriska hälso- eller myndighetsövervakningen. Ackreditering eller utvärdering krävs inte heller för laboratorier som analyserar växtsjukdomar.

Godkännandet ansöks med en blankett längre ner. En utredning för var och en av laboratoriets interna metoder och omformade standardmetoder ska bifoga vid ansökningen samt e tt aktuellt ackrediteringsbeslut eller ett utlåtande över utvärderingen. Anvisningar för ifyllandet av ansökan ges i blanketten. Ansökan om godkännande jämte dess bilagor ska sändas till kirjaamo (at) evira.fi eller till adressen

Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Mustialagatan 3
00790 Helsingfors

Evira godkänner laboratorier för undersökning av myndighetsprov från foder och växter bara vid behov. Godkännandet för ovannämnda undersökningar kan inte ansökas med vidstående ansökningsblankett, utan Evira publicerar en särskild ansökningsblankett och ansökningstid för det.  Laboratorierna tidigare godkända enligt foderlagen kan meddela ändringar rörande t.ex. metoder i ovannämnda Eviras adresserna. Godkännandet för foderföretagares egenkontrollundersökningar enligt biproduktförordningen (EG nr 1069/2009) kan ansökas  med blanketten i högra balken.

Oackrediterade laboratorier som utför trikinundersökningar

Europas komission har givit övergångstid till slutet av året 2016 för laboratorier som utför officiella trikinundersökningar att skaffa ackreditering. Laboratorier ska dock vara godkända av Evira. Vid trikinundersökningar ska man tillämpa metoder som fastställts i lagstiftningen (EG nr 1375/2015). Dessutom ska personen som gör trikinundersökningar ha genomgått trikinutbildning och laboratoriet ska delta i referensundersökningar som arrangeras av Evira.

Behandling av ansökningar vid Evira

Behandlingstiden av ansökan är

  • 2 månader för laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen eller lagen om djursjukdomar. 
  • 3 månader för laboratorier som utför undersökningar enligt foderlagen, lagen om gödselfabrikat eller lagen om animaliska biprodukter 
  • 5 månader för laboratorier som utför undersökningar enligt hälsoskyddslagen.


För laboratorier som utför undersökningar enligt hälsoskyddslagen inhämtar Evira utlåtanden om deras ansökan av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Strålsäkerhetscentralen eller Institutet för hälsa och välfärd.


Bristfälliga ansökningar behandlas inte.

 

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER