Godkända laboratorier

Evira för ett register över alla godkända laboratorier.  En förteckning över godkända laboratorier jämte deras metoder som Evira har godkänt hittas på vänster hand under rubriken "Godkända laboratorier" fördelade per matris (på finska). Alla godkända laboratorier har en godkänning enligt en eller flera lagar uppräknat nedanför

 • livsmedelslagen (23/2006)
 • hälsoskyddslagen (763/1994)
 • lagen om gödselfabrikat (539/2006)
 • foderlagen (86/2008)
 • lagen om djursjukdomar (441/2013)
 • lagen om animaliska biprodukter (517/2015)
 • lag om skydd för växters sundhet (702/2003).

Godkända laboratoriers skyldigheter

Allmänna skyldiheter som har fastställts för godkända laboratorier är

 • Ett godkänt laboratorium skall meddela Evira om det sker betydande ändringar i verksamheten, också ändringar i metoder måste anmälas
 • Ett godkänt laboratorium skall utan dröjsmål underrätta uppdragsgivaren om undersökningsresultat som tyder på hälsofar
 • Om ett laboratorium misstänker eller konstaterar att ett djur har drabbats av en djursjukdom som ska bekämpas, en anmälningspliktig djursjukdom eller en ny, allvarlig djursjukdom, ska laboratoriet trots tystnadsplikten anmäla saken till kommunalveterinären eller regionförvaltningsverket oavsett om prov har sänts för analys för diagnostik av den berörda sjukdomen eller för någon annan undersökning
 • Ett godkänt laboratorium ska underrätta Evira om undersökningar och undersökningsresultat som hänför sig till uppföljning och kontroll av zoonoser
 • Laboratoriet ska sända prov och de mikrobstammar som isolerats i undersökningar som hänför sig till uppföljning och kontroll av zoonoser till Evira