Lagstiftning med anknytning till godkännandet av laboratorier

En förteckning över de viktigaste förordnandena med anknytning till godkännandet av laboratorier och metoder finns nedanför. De nationella förordnandena hittas i sin helhet på statens författningsdata - Finlex. EU-lagstiftning och andra offentliga dokument hittas på EUR-Lex till exempel med funktion "enkel sökning".

Boendehälsa

 • Hälsoskyddslagen 763/1994
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om sanitära förhållanden i bostäder och andra vistelseutrymmen samt om kompetenskrav för utomstående sakkunniga 545/2015 
 • Hälsoskyddsförordningen 1280/1994
 • Statsrådets förordning om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen, foderlagen och hälsoskyddslagen 152/2015
 • Valviras anvisning för tillämpning av förordningen om boendehälsa (på finska)
 • Se även: Social och hälsovårdsministeriets Anvisning om boendehälsa 2003

Foder

Gödselfabrikat

Köttbesiktning / trikinundersökningar

 • Allmänna kontrollförordningen EG 882/2004
 • Livsmedelslagen 23/2006 (ändring 643/2010)
 • Jord- och skogsbruksministeriets (JSM) förordning om köttbesiktning 590/2014
 • Statsrådets förordning om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen, foderlagen och hälsoskyddslagen 152/2015 
 • Kommissionens genomförandeförordning om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött EU 1375/2015 
 • Kommissionens genomförandeförordning om övergångsbestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 882/2004 vad gäller ackreditering av officiella laboratorier som genomför officiell trikinkontroll 1843/2016(=övergångstid för trikinlaboratorier)

Livsmedel

 • Livsmedelslagen 23/2006 (ändring 643/2010)
 • Allmänna kontrollförordningen EG 882/2004
 • Statsrådets förordning om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen, foderlagen och hälsoskyddslagen 152/2015
 • kommissionens förordning om mikrobiologiska kriterier för livsmedel EG 2073/2005 
 • Kommissionens förordning om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av halten av bly, kadmium, kvicksilver, oorganiskt tenn, 3-MCPD och bens(a)pyren i livsmedel EG 333/2007 (ändring EG 836/2011)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid produktion och överlåtelse av obehandlad mjölk 699/2013

Djursjukdomar (bl.a. programmet för kontroll av salmonella)

 • Lagen om djursjukdomar 441/2013
 • EG zoonos förordning 2160/2003
 • JSM:s förordning om djursjukdomar som skall bekämpas och klassificeringen av dem 843/2013
 • JSM:s förordning om anmälan om djursjukdomar och sändande av mikrobstammar 1010/2013 (ändring 808/2014)
 • JSM:s förordning om kontroll av salmonella hos höns och kalkoner 1037/2013
 • JSM s förordning om kontroll av salmonella hos nötkreatur och svin 1030/2013
 • JSM:s förordning om salmonellakontroll i anläggningar inom köttbranschen 134/2012
 • JSM:s förordning om undersökning av nöt med avseende på EHEC i slakterier och på djurhållningsplatser 24/VLA/2006, (ändring 1454/2014)
 • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av campylobacter hos broiler 10/VLA/2007

Vatten

 • Hälsoskyddslagen 763/1994 
 • Statsrådets förordning om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen, foderlagen och hälsoskyddslagen 152/2015
 • Hälsoskyddsförordningen 1280/1994 
 • SHM:s förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten 1352/2015
 • SHM:s förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten i små enheter 401/2001 
 • SHM:s förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökningar av bassängvatten i simhallar och badanläggningar 315/2002 
 • SHM:s förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid allmänna badstränder 177/2008 
 • SHM:s förordning om kvalitetskraven och övervakningen i fråga om vattnet vid små allmänna badstränder 354/2008 
 • Se även:  Uimavesiasetuksen 177/2008 soveltamisopas (på finska)

Växthälsa

 • Lag om skydd för växters sundhet 702/2003 (ändring 1115/2010)


Godkännande av laboratorier / Avgifter

 

Mer information på andra webbplatser