Salmonellaanmälningar

Laboratorierna som undersöker salmonellaprover ska månatligen sända en månadsanmälan och en gång om året före utgången av januari en årsanmälan om salmonellaproverna till Evira. På års- och månadsanmälan samlas olika uppgifter in till Evira. De insamlade uppgifterna används till att bland annat påvisa den låga förekomsten av salmonella i Finland

Insamlingen av information om salmonellaproverna bygger på förordningarna:

  • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av salmonella hos nötkreatur och svin 1030/2013 (24 §)
  • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av salmonella hos höns och kalkoner 1037/2013 (34 §)
  • Jord- och skogsbruksministeriets förordning om salmonellakontroll i anläggningar inom köttbranschen 134/2012 (8 §)

Månadsanmälan

Laboratorierna som undersöker salmonellaprover ska månatligen sända en månadsanmälan om salmonellaproverna till Evira. Detta krav gäller utöver proverna som tagits på djurhållningsplatser också proverna som tagits i slakterier och andra köttanläggningar.

Månadsanmälan sänds till Evira på ett färdigt blankettunderlag som du finner bakom länken till höger på denna sida.

Årsanmälan

Laboratorierna som undersöker salmonellaprover ska årligen före utgången av januari året därpå sända en årsanmälan om salmonellaproverna till Evira. Detta krav gäller prover som tagits på djurhållningsplatser med nötkreatur, svin, broilerkycklingar, kalkoner och värphöns. Det gäller således inte prover som tagits i slakterier eller andra köttanläggningar.  Årsanmälan utgör ett sammandrag av salmonellaproverna som laboratoriet undersökt.

På denna sida har sammanförts den information som krävs i årsanmälan och svar på ofta ställda frågor (i sidans vänstra kant) så, att laboratorierna under årets lopp kan bereda sig på att lämna årsanmälan. En laboratoriespecifik årsanmälningsblankett som ska fyllas i sänds årligen till laboratorierna före årsskiftet.

 

Mer information på vår webbplats