I EU-området verkande laboratoriers verksamhet på den finska marknaden

Enligt nationell finsk lagstiftning skall sådana laboratorier vara godkända av Evira, som analyserar

  • av myndigheterna tagna livsmedels-, vatten-, boendehälso-, foder-, gödselmedels-, biprodukt-, växthälso- eller utsädesprover
  • prover som analyseras med avseende på djursjukdomar som ska bekämpas
  • av livsmedelsföretagare tagna egenkontrollprover • till biprodukter anknytande egenkontrollprover 
  • i det nationella salmonellakontrollprogrammet ingående prover.

Laboratorier belägna i andra EU-medlemsländer behöver ändå inte ansöka om ett godkännande från Evira, även om de erbjuder analys av ovan nämnda prover till finska uppdragsgivare (såsom myndigheterna).

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (2006/123/EG) om tjänster på den inre marknaden kan medlemsländerna inte uppställa sådana nationella krav, som kunde tjäna som hinder för handeln medlemsländerna emellan. Evira skall också kunna utöva tillsyn över laboratorierna man godkänt och Eviras regionala behörighet täcker inte områden utanför Finlands gränser. Därför skall endast laboratorier som befinner sig inom Finlands gränser vara godkända av Evira i enlighet med nationell lagstiftning, om de utför ovan nämnda analyser. Också laboratorier som verkar i Finland och som hör till ett bolag, vars hemort ligger utomlands, skall ha ett godkännande, eftersom verksamheten idkas Finland.

Kraven som uppställts på laboratorier och analyser i nationell finsk lagstiftning gäller också analyser som man låter utföra vid laboratorier som befinner sig i andra EU-medlemsländer. I regel skall till exempel laboratorier som utför myndighetsanalyser vara ackrediterade i enlighet med standard ISO/IEC 17025. Utvärderingen av om kraven uppfylls då utländska laboratorier anlitas ligger på uppdragsgivarens ansvar.