Statens näringsdelegation

Näringsdelegationens uppgifter har fastställts i beslutet om tillsättande av delegationen. Åren 2014 - 2017 har delegationen som uppgift att
1. följa upp och utvärdera hur de nationella näringsrekommendationerna 2014 omsatts i praktiken,
2. följa upp och utveckla folknäringen genom att utarbeta eventuella andra näringsrekommendationer, komma med förslag till åtgärder och följa upp hur åtgärder vidtas och hur de påverkar folkhälsan under hela levnadsloppet,
3. komma med initiativ och ställningstaganden och ge utlåtanden i frågor som hänför sig till folknäringen och folkhälsan beaktande hela livsmedelskedjan,
4. följa upp resultaten av riskvärderingen i näringsfrågor och komma med initiativ och ställningstaganden utgående från dem och
5. koordinera och följa upp verkställandet av statsrådets utvecklingslinjer för en hälsofrämjande kost.

Näringsdelegationen tillsätts av jord- och skogsbruksministeriet för en period på tre år. Den nuvarande delegationens mandattid är 4.10.2014 - 3.10.2017. Näringsdelegationen är underställd  delegationen för matpolitik. Dess generalsekreterare jobbar på Evira.

Näringsrekommendationerna och annan tilläggsinformation om kosten och om näringsdelegationens arbete finner du på delegationens webbplats. Till den kommer du via länken i kolumnen till höger på denna sida.

 

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER