Tillsyn

Evira leder, styr och utvecklar tillsynen över livsmedel och produkter som används i primärproduktionen inom jordbruket. Målet är en effektfull, effektiv, enhetlig och riskbaserat inriktad tillsyn utmed hela livsmedelskedjan.

Tillsynen över den finländska livsmedelskedjan bygger på samarbete mellan många olika instanser. Jord- och skogsbruksministeriet (JSM) svarar för beredningen av lagstiftningen om livsmedel, jordbruksprodukter, jord- och skogsbrukets produktionsförnödenheter, växthälsa, djurens hälsa och välmående och tillsynen över dessa. Ministeriet svarar också för normgivning och styrning i dessa frågor.

Tillsynen bygger på en mångårig nationell plan för tillsynen över hela livsmedelskedjan

I planen ingår en detaljerad beskrivning av hela tillsynskedjan.

Grundläggande beskrivningar och noggrannare information om tillsynen som hänför sig till livsmedel, djurens hälsa och välmående jämte växter finner du också via menyn till vänster. Noggrannare information om tillsynen inom olika sektorers områden finner du på motsvarande mellanblad, direkt i samband med saken i fråga.

System för ledning och styrning av tillsynen

I tillsynskedjans ledningsprocess planerar man syftena och målen för verksamheten och åtgärderna med vilka dessa kan uppnås, säkerställer man personresurserna och de ekonomiska resurserna, följer man upp och utvärderar hur resultatrik verksamheten är och ser man till att verksamheten kontinuerligt förbättras.

Vid planering av verksamheten beaktar man verksamhetsområdets strategier, verksamhetsplaner och budgetplaner, statsbudgeten och resultatavtalet mellan JSM och Evira.