Gemensamt nationellt program för tillsynen över miljö- och hälsoskyddet

Det gemensamma nationella programmet för tillsynen över miljö- och hälsoskyddet utarbetas i samråd med Evira, Tukes, Syke och Valvira.

I det gemensamma tillsynsprogrammet fastställs de allmänna principerna inom miljö- och hälsoskyddet för de branschbundna (livsmedel, kemikalier, konsumentsäkerhet, hälsoskydd, tobak och djurens hälsa och välmående) tillsynsprogrammen och den tillsyn som de i lagstiftningen om miljö- och hälsoskydd avsedda kommunala tillsynsmyndigheterna utövar.

Det gemensamma nationella riksprogrammet för tillsynen över miljö- och hälsoskyddet åren 2015-2019 har publicerats på Valviras webbsidor:

Gemensamt riksomfattande tillsynsprogram för miljö- och hälsost,Valvira