Program för riksomfattande livsmedelstillsyn

Program för riksomfattande livsmedelstillsyn (EVO) 2011 - 2014

Programmet för riksomfattande livsmedelstillsyn (EVO) är i enlighet med livsmedelslagen en del av det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet och den fleråriga nationella tillsynsplanen för livsmedelskedjan (VASU) i enlighet kontrollförordningen (EG) nr 882/2004 som börjar från primärproduktionen och som gäller hela produktionskedjan. EVO för åren 2011-2014 hänger samman med miljö- och hälsoskyddets gemensamma riksomfattande tillsynsprogram på så vis, att de anvisningar som gäller hela miljö- och hälsoskyddet finns i ett gemensamt tillsyns-program och ärenden som särskilt gäller livsmedelstillsynen behandlas i EVO.

I EVO beskrivs först verksamhetens långsiktiga målsättningar med anvisningar om hur den lokala livsmedelstillsynen ska vara organiserad. I programmets andra del (den del som förnyas årligen) beskrivs de projekt, datasystem och EU-projekt inom livsmedels-tillsynen som har planerats för att genomföra resultatmålen.

Det gemensamma riksomfattande tillsynsprogrammet för miljö- och hälsoskyddet har publicerat i Valviras webbsidor. Den länk på webbsida finns från höger.