Den fleråriga nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan (VASU)

Med Europeiska gemenskapernas förordning (EG) nr 882/20041 (kontrollförordningen) har getts allmänna föreskrifter om den offentliga tillsynen som medlemsstaternas behöriga myndigheter utövar över lagstiftningen om foder och livsmedel, lagstiftningen om djurens hälsa och välmående och lagstiftningen om växthälsa.

Enligt artikel 41 i förordningen skall varje medlemsstat utforma en samlad flerårig nationell kontrollplan för att säkerställa att kontrollförordningen och EG:s allmänna livsmedelsförordning (EG) nr 178/20022 effektivt verkställs.

Finlands fleråriga nationella kontrollplan för livsmedelskedjan (VASU) fastställdes för första gången år 2007. Ansvaret för beredningen av planen har legat hos Evira. De andra myndigheterna som deltar i tillsynen har haft möjlighet att framföra sina synpunkter om planen. De framförda synpunkterna och utlåtandena har allt enligt möjlighet beaktats vid finslipning av planen.

Kontrollplanen har utarbetats i en sådan form, att den samtidigt tjänar som en beskrivning av tillsynskedjan och handbok för tillsynspersonalen utöver hela tillsynskedjan. Kontrollplanen erbjuder information om tillsynen även till forskningsanstalter i branschen, samarbetspartners inom tillsynen och andra aktörer i livsmedelskedjan.

Kontrollplanen lämnas som kontrollförordningen förutsätter på begäran också till EU-kommissionen.