Tillsynsarrangemang

Tillsynsarrangemang

Livsmedel

Livsmedelstillsynen bygger på att företagen har en fungerande egenkontroll som säkerställer en god hygien utöver hela produktionskedjan. Detta understryks såväl i de anställdas hygienkompetens som i anläggningshygienen. I produktsäkerheten omfattar tillsynen bland annat tillsatserna i livsmedel, nya livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel.

Tillsyn över främmande ämnen i grönsaker, levande djur och livsmedel av animaliskt ursprung utövas årligen på bred front. Så försöker man för sin del säkerställa att saluhållna livsmedel är säkra.

Växter

I primärproduktionen börjar tillsynen med utsädet och plantorna och sträcker sig vidare från odlingsförsök till certifiering och tillsyn över produkter på marknaden. Evira är EU:s nordligaste anläggning för testning av växtsorter.

Tillsyn inriktas också på gödselmedel, djurfoder och genetiskt modifierade och ekologiskt producerade produkter. Eviras verksamhet omfattar också tillsyn över djur, produkter av animaliskt ursprung och införsel och utförsel av växter.

Syftet med tillsynen över växthälsan är att säkerställa att inga nya skadegörare som orsakar betydande skador har möjlighet att komma in i jord-, skogs- eller trädgårdsbruket.

Djur

Det centrala vid främjande av djurens hälsa och välmående är realtidsuppföljning av smittsamma djursjukdomar och effektiva bekämpningsåtgärder. Vid sidan om EU-djurskyddsinspektionerna främjas arbetet som utförs för djurens välmående med utbildning av lokala och regionala tillsynsutövare.

Evira svarar också för köttbesiktningsverksamheten i stora slakterier.

Sakhelheter

Sakhelheterna ingår i mindre eller större omfattning i samtliga ovan nämnda ämnesområden.


Mer information på andra webbplatser