Livsmedel

Livsmedel: tillsyn

Med livsmedelstillsyn avses sådan tillsyn över livsmedel och verksamheter i livsmedelsbranschen, som utövas med stöd av livsmedelslagen och som syftar till att säkerställa att livsmedlen är säkra och följer bestämmelserna.

I livsmedelstillsynen ingår också tillsyn över material som kommer i kontakt med livsmedel. Över livsmedel och verksamheter i livsmedelsbranschen utövas också tillsyn i avsikt att bl.a. säkerställa strålsäkerheten och förutsättningarna för utbetalning av olika stöd. Med en del av den lantbrukspolitiska lagstiftningen förhindras också att konsumenten vilseleds.

Livsmedelstillsynen består av företagarnas egenkontroll och den tillsyn som myndigheterna utövar. Företagaren svarar för att livsmedlen han producerar, hanterar, framställer, förpackar, transporterar, importerar, lagrar och saluhåller är säkra och följer bestämmelserna. För det skall företagaren ha ett sådant system för egenkontroll, som lämpar sig för hans verksamhet. Myndighetstillsynens uppgift är huvudsakligen att säkerställa att egenkontrollen fungerar.

Anvisningar för planering av tillsynen över miljö- och hälsoskyddet ges i det gemensamma riksprogrammet för tillsynen över miljö- och hälsoskyddet och detaljerade instruktioner för planering och ordnande av livsmedelstillsynen ges i riksprogrammet för livsmedelstillsynen (EVO).

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för beredningen av lagstiftningen om livsmedelstillsyn och för resultatstyrningen av tillsynen.