Växter

Växter: tillsyn

Med tillsyn över jordbruksprodukter och jord- och skogsbrukets produktionsförnödenheter säkerställs att produkter och produktionsförnödenheter är säkra och högklassiga och att de följer kraven, att växthälsoläget förblir gott, att vi har tillgång till produktionsförnödenheter som lämpar sig för produktionsförhållandena i vårt land och att köparna och förbrukarna av produkter får tillräcklig information om produkterna de köper och förbrukar.

I tillsynen ingår tillsyn över

  • handeln med utsäde
  • flyghavre
  • gödselfabrikat
  • växthälsan
  • plantmaterial och skogsbruksmaterial
  • foder och
  • spannmål till intervention.


Verkställandet av tillsynen bygger på en tillsynsplan. Man försöker utöva tillsyn för alla sektorers del i alla stadier av produktionskedjan. Evira styr tillsynen som övriga myndigheter utövar, utövar själv tillsyn och övervakar företagarnas system för egenkontroll.

Processerna i verkställandet av tillsynen varierar från en sektor till en annan och de har beskrivits i den fleråriga nationella planen för tillsynen över livsmedelskedjan.

Jord- och skogsbruksministeriet svarar för beredningen av lagstiftningen och för den högsta ledningen av tillsynen.


Mer information på andra webbplatser