Utvärdering och rapportering av tillsynen

Över förverkligandet av den fleråriga nationella tillsynsplanen lämnas årligen en rapport till kommissionen före utgången av juni.

Syftet med rapporteringen är att sammanföra information om den utövade tillsynen, bristerna som uppdagats under tillsynen och påföljderna som dessa medfört. Ett syfte med utarbetandet av rapporten är också att myndigheten själv utvärderar hur tillsynen lyckats inom dess verksamhetsområde och vid behov vidtar åtgärder i avsikt att förbättra sin verksamhet.

Tillsynsmyndigheterna sammanför och analyserar sina tillsynsresultat till en rapport enligt anvisningar från Evira. Av de rapporter som kommunerna, närings-, trafik- och miljöcentralerna, regionförvaltningsverken, tullen, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och Försvarsmakten lämnat in och av sina egna tillsynsresultat sammanför Evira sektorbundna rapporter. Utgående från dem utarbetar Evira en rapport till kommissionen över hur målen som uppställts i VASU förverkligats.

Mer information om utvärdering och rapportering av tillsynen finns på finska.