VASU-rapporter

Europeiska gemenskapernas förordning (EG) nr 882/2004 (kontrollförordningen) innehåller allmänna föreskrifter om den offentliga tillsynen som gemenskapen och medlemsstaternas behöriga myndigheter utövar med stöd av lagstiftningen om foder och livsmedel samt lagstiftningen om djurens hälsa och välfärd.

Enligt artikel 41 i förordningen ska varje medlemsstat utforma en samlad flerårig nationell kontrollplan för att säkerställa att kontrollförordningen och den allmänna livsmedelsförordningen (EG) nr 178/2002 genomförs effektivt.

Finlands fleråriga nationella kontrollplan för livsmedelskedjan (VASU) är indelad i två delar.

  • I den första delen beskrivs de strategiska målen för livsmedelskedjan och åtgärderna för att uppnå dem. Det nationella programmet för tillsynen över veterinärvården (EHO) finns som bilaga till den första delen.
  • Den andra delen innehåller beskrivningar av tillsynen.

Tillsynsprogrammet för livsmedel har sammanförts helt med VASU, och publiceras inte längre som ett separat dokument.

Kontrollplanen har utarbetats i en sådan form att den samtidigt tjänar som en beskrivning av tillsynskedjan och som handbok för tillsynspersonalen längs hela tillsynskedjan. Kontrollplanen erbjuder information om tillsynen även för forskningsanstalter inom sektorn, samarbetspartners inom tillsynen och andra aktörer i livsmedelskedjan. I enlighet med kontrollförordningen lämnas kontrollplanen till Europeiska kommissionen på begäran.

De strategiska målsättningarna för tillsynen har uppdaterats så att de motsvarar Eviras nya strategi, jord- och skogsbruksministeriets och Eviras verksamhets- och ekonomiplaner. Målen och åtgärderna då det gäller effektiviteten och funktionaliteten för varje tillsynssektor har specificerats med beaktande av de strategiska målen för effektivitet och funktionalitet i tillsynssystemet.

Planen görs upp för en period om fem år. Utöver kontrollförordningens tillämpningsområde täcker kontrollplanen också den övriga tillsynen och därtill hörande laboratorieverksamhet inom Eviras verksamhetsområde på central, regional och lokal förvaltningsnivå. Organiseringen av de kommunala veterinärtjänsterna beskrivs endast i EHO.

Evira ansvarar för beredningen av planen. Utkastet till planen har behandlats i koordinationsgruppen för tillsynen över livsmedelskedjan, i vilken ingår representanter för alla behöriga myndigheter som ansvarar för denna tillsyn.

VASU fastställdes för första gången år 2007.