Vetenskaplig forskning

Den vetenskapliga forskningen har anknytning till ämbetsverkets samhälleliga uppgift och betydelse.

Forskningsresultaten utnyttjas vid inriktning av kontroller, beredning av regelverk samt utveckling av internationella standarder och anvisningar, riskvärdering samt inom olika branscher, bl.a. jordbruk och livsmedelsindustrin, och för att förbättra djurens välfärd.

Den vetenskapliga forskningen är koncentrerad på tre helheter, som ansluter sig till varandra.

  • Livsmedelssäkerhet och kvalitet
  • Djurens hälsa och välmående 
  • Växtproduktion och växthälsa

Forsknings- och riskvärderingsprojekten är sammanlänkade med dessa helheter.

Den vetenskapliga forskningen sker i samarbetsnätverk

Ämbetsverket är med i samforskningsprojekt tillsammans med andra forskningsinstitut. De viktigaste inhemska samarbetspartnerna är universiteten och sektorforskningsinstituten. Ämbetsverket deltar också i internationella forskningsnätverk där samarbetspartnerna är universitet samt forskningsinstitut och -laboratorier i branschen.

Råd för vetenskaplig forskning

Rådets uppgift är att främja vetenskaplig forskning inom ämbetsverkets verksamhetsområde och främja samarbetet med intressentgrupper.

Mer information på vår webbplats

 

Teman: