Effektivering av tillsynen över växtkontrollen, riskvärderingen och verifierat plantmaterial med hjälp av en ny bredspektrig metod

Sammandrag:
Förebyggande är den effektivaste och mest ekonomiska metoden för växtskydd. Det förutsätter en exakt och helhetsmässig identifiering av växtskadegörare. De identifieringsmetoder som används i dag är begränsade då de är inriktade på arter eller artgrupper, särskilt i fråga om virus och viroider. Eftersom det finns många av dessa skadegörare har det inte varit möjligt att upprätthålla beredskap för diagnostisering av alla potentiella skadegörare i vårt land. I stället har man varit tvungen att välja de skadegörare som man letat efter i analyserna. En ny, helhetsmässig metod, siRNA-analys, erbjuder en lösning för täckande och kostnadseffektiv identifiering av virus och viroider.

Målsättningar:
Syftet med den nya metoden är att uppnå en ännu bättre täckning inom hanteringen av virus och viroider utan att kostnaderna för växtinspektion ökar. Det yttersta målet är att öka möjligheterna att effektivt stoppa hot mot växtproduktionen (virus och viroider) som införs i landet med importerat växtmaterial, att säkerställa den inhemska plantproduktionens kvalitet och konkurrenskraft och att trygga den inhemska växtproduktionens lönsamhet inom både åker- och trädgårdsproduktion.

Resultat:
Projektet ger kunnande och kunskaper som används för att effektivisera den övervakning av lagstiftningen om växthälsa och inrikta de riskbedömningar som utförs i syfte att säkerställa den finska växtproduktionens konkurrenskraft. Metoden överförs till Eviras laboratorium för växtskadegörare. Den kan användas för att heltäckande testa kärnväxtmaterial från den certifierade plantproduktionen samt för att kartlägga virus och viroider som transporteras med prydnadsväxter till Finland.

Ämnesord:
små störande RNA, siRNA, molekylärbiologi, växtskadegörare, virus, viroider

Ansvarig projekledare:
Jari Valkonen, professor, Helsingfors universitet

Eviras projektansvarig:
Salla Hannunen, specialforskare, FD, forskningsenheten för riskvärdering

Samarbetsparter:
Naturresursinstitutet (Luke)

Projektet anknyter till Eviras och Naturresursinstitutets samprojekt för utveckling och tillämpning av en modell för prioritering av nya växtskadegörarrisker som hotar jord- och skogsbruket och trädgårdsodlingen i Finland, till det omfattande projektet för hantering av skadliga främmande arter och ökande av kunskaperna om dem (HAVINA), som stödjer den nationella strategin för främmande arter, särskilt till dess delprojekt som utreder lederna för spridning av växtskadegörare och deras betydelse. Projektet anknyter också till växtgenresursprogrammet för jord- och skogsbruket i Finland.

Projektets status:
pågår

Startår:
2013 

Avslutningsår:

2018

Publikationer:
Vainio, E.J., Jurvansuu, J., Streng, J., Rajamäki, M.L. Hantula, J. & Valkonen, J.P.T. 2015. Diagnosis and discovery of fungal viruses by deep sequencing of small RNAs. Journal of General Virology 96: 714 - 725.

I finansieringen av projektet deltar: 
Jord- och skogsbruksministeriet 1520/312/2015

Eviras projektkod:
4080Y-000004