Kontroll på Mycoplasma bovis -infektionerna i nötkreaturens fortplantningsteknologi

Sammandrag:

I projektet utreds hur M. bovis -infektionerna som förekommer bland nötkreatur sprids via fortplantningsteknologin och hur spridningen kan förebyggas.

Målsättningar:

Syftet med projektet är att förebygga att M. bovis -infektioner sprids via artificiell fortplantning. De allmänna syftena är att förbättra kreatursförädlingsnäringens konkurrenskraft, nötkreatursproduktionens lönsamhet och djuren välbefinnande. Detaljerade syften med projektet:

  • Hindra att bakterien sprider sig med spermiedosen genom att finna rätta typer av antibiotika, tillsatser och metoder för behandling av sperman.
  • Utreda interaktionen mellan bakterien och embryot och finna metoder att hindra att infektionen överförs med embryotransplantationen.
  • Producera epidemiologisk information med tanke på riskvärderingen om M. bovis -infektionernas förekomst i tjursperma och i yttre könsorganen hos hondjuren i M. bovis -infektionsbesättningar.
  • Fastställa vilken risk som hänför sig till användningen av M. bovis -positiv sperma genom att statistiskt undersöka vilken inverkan spermadoser som kontaminerats med M. bovis -bakterier har på inseminerade kor och dessas besättningar.
  • Få tillgång till tillförlitliga laboratoriemetoder för egenkontrollen av spermiedoserna och embryona genom att utveckla och validera diagnostiska PCR-tester för tillförlitligt konstaterande av M. bovis -bakterien.

Ämnesord:
Mycoplasma bovis, nötkreaturs fortplantningsteknologi, embryotransplantation, insemination

Ansvarig projektledare:
Pelkonen, Sinikka, professor, forskningsenheten för djursjukdomsbakteriologi och -patologi

Samarbetspartners:
Naturresursinstitutet (Luke);
Viking Genetics Ltd.;
Valio;
Helsingfors universitet

Projektskede:
Pågår

Startår:
2017

Avslutningsår:
2020

I finansieringen av projektet deltar:
Jordbruksutvecklingsfonden, JSM 1490/03.01.02/2016;
Valio Oy;
Evira;
Luke