Legionellabakteriens förekomst i produkter inom den cirkulära ekonomin (LEGISAFE2)

Målsättning:

Projektets syfte är att med odlings- och molekylbiologiska metoder kartlägga förekomsten av olika legionellabakterier i inhemska industriella biprodukter. Biprodukternaanvänds som sådana som gödselpreparat och i kompost- och mullprodukter, deras stödämnen samt förpackade importväxtunderlag. Inom projektet kartläggs även med kontrollerade mätserier effekten av hygienisering och miljöförhållanden på förekomsten av legionellabakterien i återvunna gödslingsmedel.

Utgående från resultaten får vi ny kunskap om riskerna med utnyttjande av avloppsslam, där legionellabakterien kan ge upphov till infektioner via luftvägarna och huden. Dessutom främjas förverkligandet av tillsyns- och rådgivningsmålen för aktörerna inom den cirkulära ekonomin, med beaktande av kvaliteten och säkerhetskraven för gödselpreparat. I bästa fall kan man förebygga allvarliga, livshotande sjukdomar genom att kunna tillverka produkterna på ett tryggare sätt och erbjuda konsumenterna tryggare återvunna produkter.

Ämnesord:

Legionella, organiska gödselpreparat, cirkulär ekonomi

Ansvarig projektledare:

Liisa Maunuksela, specilaforskare, FD, Evira, växtanalytik

Eviras projektansvarig:

Liisa Maunuksela, specialforskare, FD, växtanalytik

Samarbetsparter:

Institutet för hälsa och välfärd (THL);
Helsingforsregionens miljötjänster HRM;
Soilfood;
Gasum;
Biolan;
Kekkilä

Projektetskede:

Förstudie 12/2017, inledande studier vid Institutet för hälsa och välfärd våren 2018, det egentliga projektet startar 10.6.2018.

Startår:

2018, juni

Avslutningsår:

2020

Publikationer:

Förstudiens slutrapport (Evira/36/0303/2018)

I finansieringen av projektet deltar:

Miljöministeriet (Raki2-programmet) och företag