Virus inom den finländska potatisproduktionen (PERVIRLÄHDE)

Målsättningar:

Förebyggande åtgärder såsom användning av virusfria frön och eliminering av vilda växter som är värdar för virus från odlingarnas närhet är det effektivaste sättet att motverka förluster orsakade av virus i växtproduktionen. Evira undersöker förekomsten av potatisvirus Y årligen med ett ELISA-test av partier av utsädespotatis i kvalitetsklasserna stamutsäde och basutsäde. Evira undersöker även några andra virus som definierats i lagstiftningen utgående från förökningsmaterial som härstammar från utsädespartiets grundmaterial när detta förökningsmaterial för första gången kontrolleras officiellt vid frilandsproduktion.

I Finland finns det dock begränsat med undersökningsdata om förekomsten av olika virus i senare generationer av stam- och basutsäde av finländskt ursprung, utsädespotatis i en kvalitetsklass med lägre härstamning, matpotatisproduktion och vilda växter.

Detta projekt kartlägger förekomsten av virus både i potatisproduktionen (från stamutsäde till matpotatis) och i vilda växten med en ny, bred metod som baseras på sekvensering av små RNA-molekyler. Med denna metod kan man på en och samma gång undersöka förekomsten av både kända och hittills okända virus. Projektets resultat kan utnyttjas i bedömningen av lagstiftningen om utsädespotatis. Med hjälp av resultaten kan man förebygga nuvarande och framtida växtskyddsproblem hos potatis och andra odlingsgrödor.

Ämnesord:

små RNA, siRNA, virus, viroid, potatis

Ansvarig projektledare:

Jari Valkonen, professor, AFD, Helsingfors universitet

Eviras projektansvarig:

Johanna Santala, specialforskare, AFD, Evira

Samarbetsparter:

Helsingfors universitet;
företag inom utsädespotatisbranschen

Projektskede:

Pågår

Startår:

2018

Avslutningsår:

2019

I finansieringen av projektet deltar:

Jord- och skogsbruksministeriet (576/03.01.02/2017);
Finpom;
Myllymäen Peruna;
Finska Centralen för Utsädespotatis;
HZPC Kantaperuna