Statistiska uppgifter för år 2015

BEGÄRANDEN OM UTLÅTANDE SOM BEHANDLADES AV VETERINÄRMEDICINSKA SKADENÄMNDEN ÅR

2015

År 2015 behandlade veterinärmedicinska skadenämnden 35 begäranden om utlåtande. I åtta fall bedömde nämnden att veterinären i fråga hade begått ett skadeståndsgrundande behandlingsfel enligt 1 § i lagen om veterinärmedicinska skadenämnden.

Begärandena om utlåtande gällde hundar i 26 fall, hästar i sju fall, en ko och en katt.

I begärandena om utlåtande ombads veterinärmedicinska skadenämnden oftast bedöma riktigheten i veterinärens diagnos och huruvida veterinärens behandling varit felfri, om den hade utförts i rätt tid och varit tillräcklig samt om det kunde ha varit möjligt att undvika komplikationer som orsakades av behandlingen genom att vidta andra åtgärder, ordination av läkemedel och om anvisningarna för eftervård varit korrekta och tillräckliga.

År 2015 var handläggningstiden för en begäran om utlåtande cirka 6–13 månader.

Skadenämnden flyttades över till Livsmedelssäkerhetsverket Evira 1.9.2014, vilket ledde till att handläggningstiderna var längre än vanligt år 2015.

Handläggningstiden för år 2016 uppskattas vara cirka 6-9 månader.

Utöver ovan nämnda utlåtanden har skadenämnden gjort 11 avgöranden som närmast hänför sig till skadenämndens befogenheter och förutsättningarna för undersökning av ett ärende samt begäran om förnyad handläggning av ett ärende.