Exempel på klagomål och avgöranden som gällt veterinärer

Varning

Överlåtelsebesiktning på uppdrag av köparen – patientdokumenten inte överlämnade till ägaren och myndigheten. Avgjort 4.1.2017

Veterinären gjorde på uppdrag av köparen en inköpsbesiktning av en häst som inbegrep klinisk undersökning och röntgenbilder. Veterinären gav inga patientuppgifter till djurets ägare och levererade inte heller några patientdokument till Evira trots begäran. Evira konstaterar att veterinären borde ha utarbetat ett korrekt patientkartotek eller patientdokument över åtgärderna som vidtagits i fråga om djuret och överlåta patientuppgifterna på begäran. Den övervakande myndigheten och djurets ägare har rätt att få djurets patientdokument. Evira gav veterinären en varning på grund av att patientdokumenten inte överlåtits.

Användning av läkemedel som inte är godkända i Finland. Avgjort 1.2.2017

Veterinären gavs en varning på grund av att han/hon använt ett vaccin som inte är godkänt för användning i Finland. Veterinären hade också för produktionsdjur använt ett läkemedelspreparat som var av oklart ursprung och som saknade bruksanvisningar på de inhemska språken och också på engelska. Veterinären hade också i samband med överlåtelsen av läkemedlen gett bristfällig information om läkemedlen till produktionsdjurens ägare eller helt underlåtit att ge sådan information. Veterinärens läkemedelsbokföring var bristfällig. Veterinären hade inte heller gett tillsynsmyndigheterna den information de bett om gällande ursprunget för läkemedlen i veterinären läkemedelsförråd. Evira påminde med tanke på framtiden veterinären om att Evira kan begränsa eller återkalla rätten att utöva yrket, om det felaktiga förfarandet eller försummelsen är allvarlig och upprepad och varningen som getts inte lett till att bristen åtgärdats.

Anmärkning

Undersökning av skadorna på en hund – jour – överförande av ansvaret på studerandepraktikanter. Avgjort 3.5.2016

Ägaren förde sin hund som fått törnar av en bil till smådjursjouren. Hunden undersöktes bland annat med röntgenfotografering, men inga skador uppdagades. Fastän det rörde sig om jourförhållanden, ansåg Evira att hunden inte undersökts med tillräcklig omsorg. Medicineringen som hunden ordinerades var sålunda inte heller tillräcklig med tanke på skadorna. På en annan veterinärstation konstaterades hunden ha flera skador orsakade av bilkrocken.

Veterinären biträddes på mottagningen av två femte årets veterinärmedicinestuderande. Studerandena höll på att utföra den praktik som hör till studierna och de hade således ännu inte några temporära rättigheter att utöva yrket. Veterinären avlägsnade sig från mottagningen och lämnade studerandena i fyra timmars tid ensamma för att ta hand om patienten och kom trots att den ena av studerandena bad om det inte tillbaka. Evira konstaterade att studerande, som inte ännu ens har praktikrättigheter, inte kan lämnas ensamma på mottagningen för att ställa diagnos och besluta om djurets vård. Evira gav veterinären en anmärkning om att han/hon överförde sitt ansvar som veterinär på de närvarande praktikanterna. Evira fäste veterinärens uppmärksamhet på att djuret också i jourförhållanden måste undersökas med tillräcklig omsorg.

Fästande av uppmärksamheten

Katt med andningssvårigheter – berättande om vårdalternativ då eutanasi rekommenderas. Avgjort 5.4.2017

Veterinären hade i samband med vården av en katt med andningssvårigheter rekommenderat eutanasi, fastän diagnosen under jouren inte kunnat säkerställas med tillräckliga undersökningar. Evira ansåg att man då man rekommenderar eutanasi också måste ta upp andra eventuella vårdalternativ. Att överhuvudtaget rekommendera eutanasi i en situation, då diagnosen inte säkerställts med tillgängliga metoder bör inte anses som god veterinärsed. Evira fäste veterinärens uppmärksamhet vid att man för djurets ägare måste berätta om eventuella vårdalternativ och vägleda ägaren i fråga om eftervården. Evira fäste veterinärens uppmärksamhet också vid att en sådan medicinering som motsvarar symptomen måste ordnas i avsikt att lindra lidandet.

Ett sår som en bärbinda på hundens ben orsakat – givande av skriftlig vägledning om eftervården. Avgjort 5.10.2016

Veterinären hade muntligen väglett ägaren om uppföljandet och avlägsnandet av bärbindan på hundens ben. Ägaren hade upplevt vägledningen som otydlig och denna hade inte agerat enligt den. Bärbindan orsakade hunden ett sår som krävde vård. På grund av brådska hade man dagen i fråga inte hunnit ge all vägledning skriftligen. Evira konstaterade att brådska inte är något motiverat skäl att låta bli att ge tillräcklig vägledning. Vägledningen om eftervården spelar en viktig roll för att slutresultatet ska bli lyckat. Evira fäste veterinärens uppmärksamhet vid att tydligt och tillräcklig vägledning om eftervården måste ges.

Inga åtgärder

Diagnostisering av njursjuka hos en katt – klinisk undersökning och förhandsuppgifter. Avgjort 5.10.2016

Katten hade förts till mottagningen, eftersom den var dämpad, inte åt ordentligt och dräglade. Klaganden var missnöjd med att veterinären inte uppdagade kattens njurproblem eller tog några blodprov, utan ordinerade katten olämplig medicinering. Katten hade ordinerats en antibiotikakur och smärtstillande läkemedel och ägaren uppmanades återkomma till saken om symptomen inte lättade. I målet blev outrett vad som under mottagningen sagts om tagandet av blodprov. Evira ansåg att veterinären inte kunde förutsättas uppdaga njursjukdomen utgående från en klinisk undersökning och de förhandsuppgifter som han/hon erhållit från ägaren. Vården konstaterades ha varit korrekt och veterinärmedicinskt motiverad. Evira hade inga skäl att vidta åtgärder i målet.

Överlåtelse av patientuppgifter för vetenskaplig forskning – tillämpande av yrkesutövningslagen. Avgjort 4.1.2016

Veterinären som stod som föremål för klagomålet överlät djurs patientuppgifter till en person med vilken han/hon tillsammans skrev en vetenskaplig artikel. Patientuppgifterna utgjorde en del av materialet i artikeln. Evira ansåg att överlåtandet/visandet av uppgifterna i en situation, där uppgifterna inte överlåtits till personer utanför skrivarteamet, utgjorde en del av det egentliga skrivandet av artikeln dvs. vetenskaplig forskning. Då ska yrkesutövningslagen inte tillämpas. Med detta avgörande har man inte avsett att ta ståndpunkt till det, om yrkesutövningslagen borde tillämpas ens i det fall att uppgifterna hade överlåtits för vetenskaplig forskning till personer utanför skrivarteamet.

Evira hade inte behörighet att ta ståndpunkt till det, om veterinären som stått som föremål för klagomålet agerat fel ur annan än ur yrkesutövningslagens synvinkel då han/hon överlät/visade uppgifter för en annan medlem i skrivarteamet för skrivandet av en vetenskaplig artikel.