Frågor och svar om tillsynen över veterinärer

1. Blir jag underrättad när mitt ärende har slutbehandlats?

Evira skickar avgörandet till veterinärens hemadress. Även den klagande underrättas om avgörandet.

2. Hur länge tar det att behandla ett ärende?

Behandlingstiden beror bland annat på ärendets omfattning. Den genomsnittliga behandlingstiden är 9–15 månader. Den som föredrar ärendet ger ytterligare information om behandlingstiden.

3. Har jag rätt att få mitt djurs journalhandlingar av veterinären?

Djurets ägare har rätt att få alla journalhandlingar om sitt djur. Djurets ägare har också rätt att få journalhandlingar som upprättats när djuret haft en annan ägare.

4. Måste jag lämna journalhandlingarna till Evira?

Journalhandlingarna ska bifogas till klagan. Detta påskyndar behandlingen av ärendet. Om den klagande dock inte har djurets journalhandlingar kan Evira be att få dem direkt av veterinären.

5. Kan jag anföra klagan över fel som inträffat i vården av en bekants djur till Evira?

Vem som helst får anföra klagan .

6. Kan Evira besluta att veterinären ska betala skadestånd? Vad ska jag göra om jag är missnöjd med veterinärcentralens fakturering?

Evira tar inte ställning till veterinärens skadeståndsskyldighet. Evira behandlar inte heller tvister avseende fakturering. Vi rekommenderar att kunden diskuterar frågan med veterinärcentralen. Konsumentrådgivningen och konsumenttvistenämnden hjälper vid behov.

7. När ska klagan senast lämnas till Evira?

Utredningen av ärendet påskyndas om klagan framställs så snabbt som möjligt efter det som inträffat. En klagan som gäller en omständighet som ligger mer än två år tillbaka i tiden ska inte prövas, om det inte fins särskilda skäl.

8. Är behandlingen av klagan avgiftsbelagd?

Nej.

9. Kan ärendet avgöras eller uppklaras slutgiltigt genom klagan?

Syftet med förfarandet är att reda ut ärendet och fastställa myndighetens syn på vad ett gott förfarande är. En del ärenden kan dock vara av en sådan art att myndigheten inte i efterhand kan reda ut dem.  

10. Kan avgörandet av en klagan överklagas?

Den klagande har inte besvärsrätt när det gäller Eviras avgöranden, eftersom den klagande inte är part i tillsynsärendet. Veterinären kan överklaga ett beslut där Evira anser att det inte räcker med administrativ styrning. Exempel på beslut som kan överklagas är beslut som begränsar veterinärens yrkesutövning.

11. Kan Evira upphäva eller ändra djurskyddsbeslut?

Evira kan inte ompröva djurskyddsbeslut. Däremot kan djurskyddsbeslut överklagas till förvaltningsdomstolen enligt besvärsanvisningen som bifogats till beslutet. När det gäller djurskyddsbeslut kan Evira genom förfarandet för klagan främst reda ut huruvida veterinären agerat adekvat. Evira kan också ge tillsynsveterinären styrning om lagstiftningen uppenbart har tillämpats felaktigt. Eviras avgörande av en klagan upphäver eller ändrar dock inte ett givet djurskyddsbeslut.

12. Vad ska jag göra om jag misstänker att en veterinär har gjort sig skyldig till brott?

Du ska göra en brottsanmälan hos polisen. Evira önskar dock att Evira informeras om misstankar om olaglig yrkesutövning. I allmänhet kan man dock konstatera att ett behandlingsfel eller ett motsvarade fel som veterinären gjort i sitt arbete inte föranleder polisanmälan. I den offentliga informationstjänsten kan vem som helst kontrollera om veterinären har behörighet.