Ändringssökande

En betalningsskyldig som anser att ett fel har begåtts när en offentligrättslig prestation har påförts kan enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) 11 b § inom sex månader från det avgiften påfördes skriftligen yrka på rättelse hos Livsmedelssäkerhetsverket.

Kontaktuppgifter

Livsmedelssäkerhetsverket

 post- och besöksadress  Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors 
 växel   029 530 0400 
 telefax   029 530 4350 
 e-post   kirjaamo /files/images/at-merkki/at-merkki.gif : 1Kb evira.fi 
 tjänstetid   kl. 8.00 – 16.15

 

 Anvisning om yrkan på rättelse  (pdf)