FRÅGOR OCH SVAR OM DE ELEKTRONISKA TJÄNSTERNA AV ANMÄLNINGAR OM KOSTTILLSKOTT OCH BERIKNING

 1.  Hur loggar man in i Eviras elektroniska tjänster?  

– Du loggar in i Eviras elektroniska tjänster med hjälp av Skatteförvaltningens Katso-koder. Mer information om systemet Katso och koderna finner du på Skatteförvaltningens webbplats (www.vero.fi/katso) och i manualen: http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Elektronisk_kommunikation/Katsoautentisering/Anvandarens_manualer/Detaljerade_anvisningar_for_webbtjansten%2812534%29

2. Vem är ett företags huvudanvändare och vilka rättigheter har han eller hon?

– En organisations huvudanvändare är den person som har firmateckningsrätt. Huvudanvändaren skall ta Eviras elektroniska tjänster i bruk i systemet Katso innan han eller hon kan använda tjänsten eller auktorisera andra att använda tjänsten. I Eviras elektroniska blankettjänst har huvudanvändaren av en organisations blankettjänst rätt att fylla i och redigera blanketter. Huvudanvändaren har också rätt att granska alla företagets anmälningar, också sådana som andra blankettanvändare lämnat på företagets vägnar.

3. Kan andra arbetstagare i ett företag lämna anmälningar om kosttillskott eller berikning?

– Företaget kan skapa underkoder för sina egna arbetstagare i systemet Katso och med hjälp av dem kan arbetstagarna fylla i anmälningar på företagets vägnar. Underkoden är en form av kod avsedd för företagets arbetstagare, men den kan inte bindas till en person. Underkoder kan skapas endast för det egna företagets arbetstagare, inte till exempel för utomstående konsulter. Underkoden kan senare certifieras som en Katso-kod (såsom en användare av blankettjänsten) och det kräver att innehavarens identitet verifieras till exempel med hjälp av nätbankkoder.

4. Hur kan ett företag auktorisera ett konsultföretag att lämna en anmälan på företagets vägnar?

– I systemet Katso kan företagen auktorisera personer eller företag utanför företaget att lämna anmälningar på företagets vägnar. Företaget kan då auktorisera till exempel en konsult att använda blankettjänsten. Den som använder blankettjänsten har rätt att fylla i blanketter och redigera blanketter han eller hon själv fyllt i inom Eviras elektroniska tjänster. I de elektroniska tjänsterna kan en blankettanvändare granska endast anmälningar som han eller hon själv lämnat.

En och samma person kan ha endast en Katso-kod, eftersom Katso-koderna är bundna till personuppgifterna. En person som till exempel är huvudanvändare av blanketter i sitt eget företag och samtidigt tjänar som blankettanvändare för andra företag (dvs. är auktoriserad att lämna anmälningar på andra företags vägnar), loggar in i de elektroniska tjänsterna med sitt eget företags Katso-koder och väljer i listan som först visas på bildskärmen det företag, i vilkets namn han vill lämna anmälan. Företagets huvudanvändare av blanketter kan granska anmälningar som alla blankettanvändare som han eller hon auktoriserat lämnat.

 5. Hur väljs verksamhetsstället på blanketten?

– På anmälningsblanketten skall anges företagets verksamhetsställe utöver företagets postadress och hemkommun. Med detta verksamhetsställe avses det av företagets verksamhetsställen, som anmälan om kosttillskott eller berikning gäller. I praktiken är verksamhetsstället det ställe, där man bäst kan ge information om det kosttillskott eller det berikade livsmedel som anmälan gäller, såsom receptet, använda föreningar, påskrifterna på förpackningarna etc.

6. Hur kan man bifoga en bilaga till anmälningsblanketten?

– För närvarande är maximistorleken på den obligatoriska förpackningspåskriftsbilagan som skall bifogas till blanketten 1M. Större bilagor än så laddas inte upp på anmälningsblanketten. Bilagans maximistorlek kommer att ökas inom kort.

7. Måste alla vitaminer, mineralämnen och kännetecknande ämnen anmälas separat i anmälningarna, fastän de redan räknats upp i ingrediensförteckningen?

– Ja. I ingrediensförteckningen skall i mängdordning räknas upp alla ämnen som använts vid tillverkning, tillsatserna inbegripna. Efter det skall separat anges med vilka vitaminer och mineralämnen livsmedlet berikats eller vilka ämnen som kännetecknar kosttillskottet och de tilläggsuppgifter som krävs på blanketten, såsom mängderna och föreningarna som använts.

8. Varför frågas det på blanketten efter vitaminernas och mineralämnenas kemiska form?

– Vitaminer och mineralämnen får tillsättas i livsmedel endast i tillåtna kemiska former. Dessa föreningar har räknats upp i EG-förordning 1170/2009. Vitamin D får till exempel tillsättas i livsmedel som antingen kolekalciferol eller ergokalciferol.

9. Kan man lämna en anmälan om livsmedel för särskilda näringsändamål i de elektroniska tjänsterna?

– Nej. I de elektroniska tjänsterna kan lämnas anmälningar endast om kosttillskott och berikning.