ANMÄLAN OCH RAPPORTERING AV LIVSMEDELS- OCH VATTENBURNA MATFÖRGIFTNINGSEPIDEMIER

 

Anmälningar om misstanke och utredningar av livsmedelsburna och vattenburna epidemier görs till datasystemet för registrering av matförgiftningsepidemier (datasystemet RYMY). RYMY är Livsmedelssäkerhetsverket Eviras och Institutets för hälsa och välfärd (THL) gemensamma nya rapporteringssystem. Det ersätter blanketten för anmälan om misstänkt epidemi som sändes till THL med fax samt Eviras blanketter för anmälan om utredning av matförgiftningsepidemier.

Anmälningar till RYMY

Alla anmälningar om misstanke och utredning ska sedan 1.1.2010 göras elektroniskt via det nya systemet. Anmälan om misstanke sänds så snart som möjligt efter att epidemin har upptäckts. Anmälan om utredning ska sändas så snart som möjligt efter att utredningen är slutförd, dock senast 3 månader efter epidemin.

RYMY är avsett för informationsutbyte mellan myndigheter. Enskilda personer och personer som tillhandahåller matservering kan kontakta de kommunala livsmedelsmyndigheterna, till exempel hälsovårdsinspektören. Tilläggsinformation: http://www.evira.fi/portal/se/livsmedel/information_om_livsmedel_/livsmedelsfaror/matforgiftningar/

Användning av systemet


Webbadressen för systemet RYMY är https://palvelut2.evira.fi/rymy/  

OBS! Om det elektroniska systemet för anmälan om misstanke inte fungerar, vänligen tag kontakt med THL:s smittskyddsläkare per telefon, t. 029 524 8557.

I systemet kan kommunerna se de anmälningar om misstanke och utredning som de har gjort. Sjukvårdsdistrikten ser vilka anmälningar om misstanke som har gjorts inom deras område, regionförvaltningsverken och Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården) ser också anmälningarna om utredning.

Användarnamn

Kommunen behöver inget användarnamn för att göra en anmälan om misstanke.
Användarnamn för anmälan om utredning får kommunen av Evira. Om användarnamn ansöks med blanketten ansökan om användningsrätt (docx).

De ifyllda blanketterna sänds till adressen Evira, Enheten för livsmedelshygien, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors eller per e-post till HYGInyhteinen at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

THL sänder användningskoderna för systemet till sjukvårdsdistrikten och till Valvira, regionförvaltningsverken får sina koder av Evira.

Ytterligare information: överinspektör Annika Pihlajasaari, t. 029  530  4271, annika.pihlajasaari at-merkki.gif : 1Kb evira.fi

MER INFORMATION PÅ VÅR WEBBPLATS

MER INFORMATION PÅ ANDRA WEBBPLATSER