Företagsekonomiska tjänster

Företagsekonomiska tjänster finner du i Eviras prislista. I JSM:s förordning 1425/2016 6§. har räknats upp de tjänster, som hör till Eviras företagsekonomiska tjänster. 

 

Allmänna villkor 

Lagen om djursjukdomar (441/2013) ålägger Evira att planmässigt följa upp sjukdomsläget och att i uppföljningen också utnyttja resultaten som erhållits av prover som tagits för sjukdomsdiagnostik. För det ändamålet kan Evira utföra också andra undersökningar av proverna som tagits för sjukdomsdiagnostik än dem som beställaren bett om. Beställaren faktureras inte för dessa undersökningar.

I prislistan har undersökningarna prissatts så, att Evira får in tillräckliga mängder prover för undersökning med tanke på uppföljningen av förekomsten av sjukdomar.  Om undersökning av prover som sänds utomlands ifrån och om priserna på dessa undersökningar överenskoms separat.

Beställning av en undersökning och svaret på den

En undersökning beställs med Eviras> remiss. Innan man beställer en undersökning är det bäst att kontakta laboratoriet som kan bedöma hur lång tid undersökningen tar. I prislistan har tiderna som undersökningarna tar angetts för vanliga undersökningar.  Ett svar och en faktura på undersökningen sänds till den beställare, som undertecknat remissen. För undersökningar debiteras minst 25 €; för små fakturor tillkommer ett faktureringstillägg vid behov. Beställaren svarar för expeditionskostnaderna. En kopia av svaret på undersökningen sänd för kännedom till de instanser som beställaren uppgett (en kopia ingår i undersökningsavgiften, för extra kopior debiteras en avgift) och till veterinärmyndigheterna i sådana fall, då det rör sig om en sjukdom som ska bekämpas med myndighetsåtgärder.  

Upphovs- och immaterialrättigheter

Upphovsrättigheterna som hänför sig till undersökningsresultaten och fynden tillfaller forskarna på Evira och de övriga immaterialrättigheterna tillfaller Evira. Evira kan publicera sådana resultat, som saknar identifierbar information, i olika rapporter, i statistik och i vetenskapliga publikationer.

Prislista:

1.Livsmedelsundersökningar
A. Livsmedelsundersökningar enligt undersökningsobjekt
B. Livsmedelsundersökningar enligt forskningsområde

2.Djursjukdomsundersökningar
A. Djursjukdomsundersökningar enligt djurslag
B. Djursjukdomsundersökningar enligt forskningsområde

3.Kontroller av växtproduktion
A. Kontroller av växtproduktion enligt sort
B. Kontroller av växtproduktion enligt slag av kontroll  

4.Undersökningar av växtproduktion
A. Undersökningar av växtproduktion enligt undersökningsobjekt
B. Undersökningar av växtproduktion enligt forskningsområde

5. Foder- och gödselanalyser
A. Foder- och gödselanalyser enligt undersökningsobjekt
B. Foder- och gödselanalyser enligt forskningsområde

6.Livsmedelssäkerhetsverkets gemensamma
Intyg, andra tjänster och avgifter