Myndighetstjänster

En prislista över offentligrättsliga prestationer finns i Jord- och skogsbruksministeriets (JSM) förordning 1425/2016. Därtill Jord- och skogbruksministeriets förordning om avgifter för veterinärmedicinska skadenämnden prestationer 1127/2016.

Prislistan för avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer (1425/2016) 

I författningens 2 §
1. Köttbesiktning samt övervakning av slakterier och vilthanteringsanläggningar samt av anläggningar i anslutning till dessa,
2. Övervakningen av det frivilliga märkningssystemet för nötkött.
3. Förvaringen av levande djur medan kontrollen av djuren pågår eller medan djuren väntar på leverans till en av gränsveterinären godkänd destination. 
 
I författningens 3 § 
Anmälningar av får och getter till får- och getregister och svinregiser.
Slakterioperatörers annonser samt slakterier som slaktar ett litet antal djur och vilthanteringsanläggningars köttbesiktning. 

I författningens 4 §
Registerin av nötkreatur
 
I författningens bilaga:   
1. Beslut om tillstånd och godkännande    
2. Importintyg, exportintyg och andra intyg och certifikat
3. Mottagning och behandling av ansökningar och anmälningar; utlåtanden
4. Examinationer för påvisande av kompetens, examina
5. Övervakning   
     5.1  Livsmedel
     5.2  Veterinär gränskontroll
     5.3  Handelsnormer  
     5.4  Ekologisk produktion
     5.5  Foder, gödselfabrikat och animaliska biprodukter
     5.6  Material i anslutning till växters sundhet och plantmaterial
     5.7  Skogsodlingsmaterial
     5.8  Inspektioner och provtagning av utsädespotatis
     5.9  Odlingsgranskning och certifiering av utsäde
     5.10 Fältförsök för utsädeskontroll och granskning av
             ursprungssorter
     5.11 Undersokning av djursjukdomar