Bomullsmjöllus

Finland avstod från skyddszon för bomullsmjöllus

Finland avstod från skyddszonen för bomullsmjöllus, som sprider växtvirus, från 1 maj. Ansvaret för bekämpningen av bomullsmjöllus har nu överförts till odlarna, men plantor som ska levereras till professionell odling måste även i fortsättningen vara fria från bomullsmjöllus.
Flyghavrebekämpning

Förekom flyghavre på dina åkrar i fjol somras?

Bekämpa flyghavren genom besprutning, om det växte flyghavre på åkrarna i fjol somras. Spannmålen och flyghavren skjuter brodd ojämnt och under en lång tid på grund av torkan. Nu är det extra viktigt att kontrollera resultatet efteråt i juli.
Växtsjukdomar och skadedjur

Sänd prov till Eviras tjänst för identifiering av växtskadegörare

Misstänker du någon växtskadegörare i din odling? Vill du försäkra dig om att växtpartiet du har importerat är rent? Sänd ett prov av växterna som har symtom till Eviras växtskadegörarlaboratorium. Servicen är avgiftsbelagd.
När gäller det att misstänka att symptomen beror på päronpest?

Ge akt på symtom på päronpest

Växtsjukdomen päronpest behöver lämplig mängd värme och fukt för att bryta ut. Följ med prognosen som uppdateras!