Evira ingrep i handeln med grått utsäde år 2014

8.7.2015

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har tillsyn över utsädeshandeln. Tyngdpunkt för tillsynen år 2014 var speciellt handeln med ocertifierat, alltså grått utsäde. Alla upptäckta försäljningsannonser kontrollerades och trettio försäljare av grått utsäde gavs en anmärkning eller marknadsföringsförbud.

Det var färre försäljningsannonser om utsäde av åkerväxter och utsädespotatis i tidningar och på webben än året innan, eftersom gårdarna hade tillräckligt med eget utsäde på grund av den goda skörden år 2013.

Eviras och närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM) inspektörer gjorde 391 besök för att övervaka utsädesaffärer och försäljare av grått utsäde. I detta antal ingår också kontroller av dokument. Det togs kontrollprover av 51 utsädespartier av vilka en tredjedel belades med marknadsföringsförbud.

Det togs prover och gjordes grobarhetsanalys av lökfrö som marknadsfördes till hobbyodlare. Närmare en tredjedel av partierna uppfyllde inte grobarhetskravet och de belades med marknadsföringsförbud. Minimikravet på grobarhet för lök är beroende på sort 65–70 procent och kontrollprovernas grobarhet hade en variation på 4–96 procent.

Under växtperioden upptäcktes att det växte flyghavre på en linodling. Flyghavren hade kommit med linutsäde som importerats från EU:s inre marknad. Flyghavren bekämpades i beståndet och resten av utsädet förstördes.

Nya aktörer anmälde sig till registret

Utsädeshandlare och importörer måste höra till registret över näringsidkare. Vid kontrollerna upptäcktes ofta att ingen anmälan till registret hade blivit gjord. Med hjälp av anvisningarna vid kontrollen anmälde sig 194 nya aktörer till registret.

Utsädespackerier som anmält att de upphört med verksamheten kontrollerades

Evira kontrollerade också särskilt utsädespackerier som har anmält att de har upphört med verksamheten, eftersom man ville försäkra sig om att de inte mera fortsätter med att förpacka utsäde.

Ett packeris packeritillstånd återkallades dessutom på grund av brister i handelspartiernas spårbarhet, märkning och bokföring.

Rapport över marknadskontrollen och certifieringen av utsädeshandeln 2014  (på finska)

Mer information:
överinspektör Ritva Vallivaara-Pasto, tfn 040 833 2482
inspektör Terhi Puisto, tfn 050 562 6054

 

Teman: