Gödselfabrikaten i Finland fortfarande av hög kvalitet

27.7.2015

Gödselfabrikatens kvalitet och säkerhet förblev god i Finland år 2014. Livsmedelssäkerhetsverket Evira, som kontrollerar produktionen av fabrikat samt färdiga produkter, berömmer aktörernas ansvarsfullhet och egenkontroll. Tyngdpunkten i kontrollen det här året är speciellt mullprodukter.

Gödselmedel och jordförbättringsmedel som saluförs måste ha en sammansättning som motsvarar det som lovas i förpackningspåskrifterna och användning av dem får inte medföra olägenheter för miljön eller livsmedlens kvalitet.

Ett av tyngdpunktsområdena för kontrollen år 2015 är mullprodukter, eftersom konsumenterna har klagat över deras kvalitet, och kvalitetsproblem har också framkommit i myndighetskontrollen.

”Det lönar sig för konsumenten att kontrollera mullpåsens skick och lagringsförhållanden vid köp.Lagstiftningen kräver inget bäst före-datum eller tillverkningsdatum på mullpåsarna. Om produkterna har lagrats länge avdunstar näringsämnen såsom kväve ur mullförpackningarna. Vid köp av lösjord är det skäl att försäkra sig om produktens användningsändamål och att kräva en varudeklaration”, råder sektionschefen för gödselmedelsövervakningen Olli Venelampi vid Evira.

Aktörerna bär sitt ansvar

År 2014 kontrollerades speciellt gödselfabrikat som används i livsmedelsproduktionen samt hanteringsanläggningarnas egenkontroll och deras provtagning.

”Aktörerna är ansvarsfulla. De korrigerar brister som upptäckts i deras egenkontroll innan de märks i tillsynen och de reagerar snabbt på inspektörernas observationer. Det har minskat antalet förbudsbeslut och allvarliga brister”, säger Venelampi.

Antalet marknadsföringsförbud har minskat flera år i följd. Endast fem produktpartier belades med förbud under år 2014. Marknadsföringsförbuden berodde på brister i hygienen, för hög halt av skadliga metaller eller för låg näringshalt i produkten.

I kontrollerna av anläggningar som tillverkar organiska gödselfabrikat noterades endast två allvarliga brister, medan antalet år 2013 var nio. De allvarliga bristerna hade att göra med att behandlade och obehandlade ingredienser hade sammanblandats i lagret och att material som inte genomgått tillräcklig behandling hade överlåtits för användning som gödselfabrikat.

”Cirkulationsekonomin syns också tydligt i gödselsektorn:teknologier i anslutning till exempelvis återvinning av näringsämnen utvecklas. Olika slags avfall och biprodukter utnyttjas också effektivare än tidigare och produkter av ny typ håller på att komma ut på marknaden”, konstaterar Venelampi.

Mer information:
Rapport över kontrollen av gödselfabrikat 2014 (på finska)
Analysresultat från kontrollen av gödselfabrikat 2014

Mer information:
överinspektör Olli Venelampi, sektionen för gödselmedel och biprodukter, tfn 040 842 3478

 

Teman: