I Östra Haxböle i Vanda fälls lövträden som angripits av asiatiska långhorningen

27.10.2015

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har säkerställt att långhorningar slått sig ner i träd i Östra Haxböle i Vanda redan för några år sedan. Så gott som alla lövträd inom det kontaminerade området måste fällas i avsikt att utrota långhorningen. Evira anser att man än så länge inte på eget bevåg ska börja fälla lövträd i området Östra Haxböle utan det är bäst att vänta på anvisningar från Evira.

Evira preciserar under de närmaste dagarna det kontaminerade området, inom vilket träden under vinterns lopp ska fällas och transporteras bort för flishuggning eller förbränning. Invånarna och företagen i området informeras också direkt om gränserna för det kontaminerade området.

Asiatiska långhorningens stora larver lever inuti trädstammen och gnager stora gångar i stammen. Det leder till att grenar vissnar och till slut dör hela trädet. Långhorningarna angriper levande, friska träd och utgör således ingen fara för byggnader. Värdväxter för asiatiska långhorningen är så gott som alla inhemska lövträdslag, såsom asp, poppel, vide, lönn, björk, rönn, lind, alm, al, äppelträd och päronträd.

Kontrollerna fortsätter i buffertzonen

I industriområdet påträffades storvuxna insekter vilket ledde till att Evira kontrollerade alla träd i omgivningen kring fyndstället inom en radie på hundra meter. Under kontrollen påträffades levande larver av asiatisk långhorning och en vuxen långhorning i träden.

Då alla symptombärande träd funnits, kan det kontaminerade området fastställas. Kring det kontaminerade området bildas en två kilometer bred buffertzon, inom vilken kontrollerna fortsätter. Åtgärderna följer Europeiska kommissionens beslut.

Mer information på Eviras webbplats

Evira informerar om saken på sin webbplats allt efter som man vet mer om saken. Evira ber också särskilt invånarna i Östra Haxböle i Vanda följa med webbplatsen www.evira.fi/asiatisk långhorning. På webbplatsen finns också bilder på långhorningen och en karta över det område, där långhorningar hittills påträffats. En kväll för invånarna ingår också i planerna

Anvisningar om hur du lämnar en observationsanmälan

Om du påträffar vuxna asiatiska långhorningar, ska du lämna en anmälan om observationen till Evira. Identifieringsanvisningar och mer information finner du under: www.evira.fi/asiatisk långhorning.

Asiatiska långhorningen (Anoplophora glabripennis) är en insektsart som härstammar från Kina och som med emballage av trä spritt sig bland annat till Nordamerika och Europa. I Finland och också på annat håll inom EU-området har den ofta påträffats i försändelser med stenmaterial som införts från Kina. Evira har på senare år informerat om växtskadegörarrisken som hänför sig till stenmaterial.

Mer information:
överinspektör Atro Virtanen, tfn 040 704 9607 

Teman: