Odlingsväxtens färg ett alternativ till kemisk bekämpning

20.5.2015

Valet av rätt färg på en odlingsväxt kan bli ett alternativ till kemisk bekämpning av växtskadegörare. Färgen inverkar på hur olika växter klarar angrepp av skadeinsekter som äter växterna och sprider virus, bakterier och svampar. Exempelvis genom att odla växter som är mörka till färgen kan man sannolikt minska svinnet.

Insekter vållar varje år avsevärda skador på odlingsväxter, vilket leder till skador för trädgårdsproduktionen och lantbruket. De äter odlingsväxterna och överför dessutom skadliga virus, bakterier och sjukdomsalstrande svampar.

"Eftersom växterna inte kan fly undan de skadliga organismerna måste de kunna försvara sig mot dem. Växtens färg har konstaterats inverka på hur den klarar angrepp", säger inspektör Kim Tilli vid Livsmedelssäkerhetsverket Eviras enhet för växthälsa. 

Insekter undviker röda växter

Växternas yttre och inre egenskaper antingen lockar eller driver bort växtätande insekter, som kan vara allätare eller hålla sig till ett visst växtsläkte eller en särskild art. Rätt val av växtsort gör det möjligt att minska insektsskadorna utan giftiga kemikalier. Valet av rätt färg på odlingsväxten kan bli ett alternativ till kemisk bekämpning.

"Färgen inverkar helt klart på mängden insekter som angriper växterna. Insekter undviker röda växter, eftersom växtsorter med röda bland eller sorter som i övrigt är mycket mörka till färgen tydligen innehåller ämnen som är skadliga för insekterna. Vissa växtsorter kan ha en inbyggd naturlig bekämpningsmekanism, så att växten kanske inte behöver ytterligare kemisk bekämpning", konstaterar Tilli.

Genom att odla växter med röda eller mycket mörka blad skulle man kunna minska svinnet som orsakas av insekter och rentav förbättra växternas handelsduglighet. Med ljusa växter kan man locka insekterna bort från de egentliga grödorna och bekämpa insekterna när de angriper lockväxterna.

Inom EU vill man minska användningen av växtskyddsmedel vid bekämpning av växtskadegörare, och antalet kemikalier som är tillåtna för bekämpning blir hela tiden mindre. De finns flera odlingstekniska metoder som kan användas som alternativ till kemikalier. Utöver lockväxter kan man också använda sig av bland annat växtföljd, marktäckning och täckning med fiberduk.

Färgerna påverkar också vid växtförädling

Växternas färg styr också hur en insekt äter och var den lägger ägg, och därigenom insekternas tillväxt, utveckling och livsduglighet. När man tar fram odlingsväxter som själva kan minska de skador som växtskadegörarna vållar, får man också större skördar.

"Eftersom färgen verkar styra insekternas handlande och olika val, kan den vara viktig även för växtförädlingen. Exempelvis ett födoförsök med kålfjärilslarver visade att larverna inte ökade i vikt trots ökad konsumtion av rödkål. Resultatet av försöket var att ljus kål gav den tyngsta larven, grönkål en lite lättare och rödkål en klart lättare larv. En larv som inte utvecklas rätt har sämre förutsättningar att överleva och föröka sig", säger Tilli.

Kim Tilli genomförde ett fältförsök för att utreda olika insektarters val i fråga om ätande och äggläggning och ett födoförsök för att fastställa hur växtens färg inverkar på larvers konsumtion och tillväxt, som en del av sin pro gradu-avhandling vid agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Pro gradu -avhandling Lehden värin vaikutus kasvin houkuttelevuuteentuhohyönteisille (på finska).
Sammanfattning av pro gradu -avhandlingen.

Mer information:
inspektör Kim Tilli, enheten för växthälsa, tfn 0400 808 521

 

Teman: